• เลขที่ 444 อาคารเอ็ม บี เค ทาวเวอร์ ชั้นที่ 10-11 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
SF Cinema เปิดรับสมัครงานสำหรับผู้ที่เชื่อว่า ความสุขคือการได้ลงมือทำ
พัฒนาศักยภาพของคุณไปกับความสำเร็จกับทีมเอสเอฟ
ร่วมเติบโต ประสบความสำเร็จไปด้วยกัน เพื่อส่งต่อความสุขให้กับทุกคน

ให้โอกาสกับตัวคุณ กับงานที่ใช่
แล้วเราจะติดต่อคุณกลับไปตามข้อมูลของคุณ

- จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายงานที่รับผิดชอบ
- ดูแลความพร้อมของเอกสารหรือสถานที่ที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมของฝ่ายงาน
- จัดทำรายงานประจำการประชุมหรือสรุปผลการทำงานของหน่วยงาน
- ประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทและหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น
- จัดเก็บเอกสารต่าง ๆ และดูแลระบบเอกสารของแผนก
- ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

สมัครตำแหน่งงานนี้
- ขายสื่อโฆษณาในโรงภาพยนตร์ พื้นที่เช่าโฆษณาในส่วนโรงภาพยนตร์และ Strike Bowl 
- ป้ายโฆษณาบริเวณภายนอก บริเวณห้องน้ำและ Banner หน้าโรงภาพยนตร์และ Bowling
- หาลูกค้ารายใหม่ นำเสนอโปรแกรมส่งเสริมการขาย กระตุ้นยอดขาย
- ศึกษาความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ วิเคราะห์และหาทางออกร่วมกับผู้จัดการแผนกเพื่อกำหนดกลยุทธ์การขายและปิดการขาย
- ดูแลและอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าหลังการขาย
- จัดทำใบเสนอราคาและติดตามการขาย
- ประสานงานกับแผนกโปรแกรมและธุรกิจภาพยนตร์ในรายละเอียดที่ได้ตกลงไว้กับลูกค้าก่อนฉายสื่อโฆษณา
- ตรวจสอบคิวสื่อโฆษณาในโรงภาพยนตร์ให้เป็นไปตามที่ได้ตกลงไว้กับลูกค้า
- ติดตามความเคลื่อนไหวของภาพยนตร์แนวต่าง ๆ ที่เข้าฉายหรือที่นิยมในตลาดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการนำเสนอการขาย
- เข้าพบและเยี่ยมเยียนลูกค้าและคู่ค้าประจำและรายใหม่ ๆ อย่างสม่ำเสมอ
- วางแผน ศึกษาแนวทาง เทคนิค วิธีการขายและบริการใหม่ ๆ ในตลาดเพื่อกระตุ้นยอดขาย
- ประสานงานกับสาขา ดูงาน และเก็บข้อมูลต่าง ๆ เพื่อใช้ในการวางแผนการขายอย่างสม่ำเสมอ
- จัดทำรายงานการเข้าพบลูกค้าและการปิดขายเสนอผู้จัดการแผนกทุกสัปดาห์
- ประสานงานกับสาขา แผนกอาหารและเครื่องดื่มและแผนกโปรแกรมและธุรกิจภาพยนตร์ตามที่ได้รับมอบหมายจากทีมขายและผู้บังคับบัญชา
- ปฏิบัติงานในหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
สมัครตำแหน่งงานนี้

- ติดต่อประสานงานกับทาง BANK, แผนก/ฝ่ายต่าง ๆ และทางสาขา
- จัดทำตารางรายได้เพื่อนำส่ง ค่าเช่า (รอบวันที่ 1, 16)
- คัดแยกเอกสารจากทาง BANK (ใบกำกับภาษี, ใบสำคัญลดหนี้ ใบแจ้งยอดเงินเข้าบัญชี)
- บันทึกข้อมูลรายได้ ของทางสาขา เข้าโปรแกรมบัญชี
- ออกรายงานภาษีขายทุกสิ้นเดือน
- Reconciliation ข้อมูลที่บันทึกเข้าโปรแกรมบัญชี
- จัดส่งใบกับภาษีของ BANK ให้ทางแผนก Account Payable
- ปฏิบัติงานในหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

สมัครตำแหน่งงานนี้

- กรองสายโทรศัพท์เข้าก่อนโอนสายให้ผู้บังคับบัญชา
- คัดกรองจดหมาย บันทึกข้อความ รายงานต่าง ๆ ที่ส่งถึงผู้บังคับบัญชาและกำหนดเส้นทางในการส่งเอกสารต่อไปยังแผนกต่าง ๆ
- จัดเก็บรักษาเอกสารสำคัญและเอกสารรายวันอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ติดตามและรวบรวมรายงานประจำวันจากสาขา/ส่วนต่าง ๆ ให้ผู้บังคับบัญชา
- ต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ผู้ที่มาติดต่อ
- ดูแลและจัดตารางนัดหมายต่าง ๆ
- นัดประชุม บันทึกและจัดทำรายงานการประชุม และแจกจ่ายรายงานการประชุมไปยัง ผู้ที่เกี่ยวข้อง
- จัดทำวาระการประชุม นัดประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมนั้น ๆ
- จัดตารางการเดินทางพร้อมทั้งจองตั๋วเครื่องบินและโรงแรม
- เก็บรักษาความลับทั้งเรื่องของบริษัทฯ และเรื่องส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา
- ประสานงานกับแผนกต่าง ๆ เกี่ยวกับงานที่ได้รับมอบหมาย
- ประสานงานและควบคุมการทำงานในแผนก ได้แก่ การจัดเตรียมงบประมาณค่าใช้จ่ายของแผนก การดูแลความสะอาดและความเรียบร้อยในห้องผู้บังคับบัญชา ร่างเอกสาร โต้ตอบจดหมาย บันทึกข้อความ และทำรายงานต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
- งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สมัครตำแหน่งงานนี้

- สร้างสรรค์งานออกแบบ Key art/Art work , ปรับไซส์ Art work หรือปรับสื่อจาก Art work ลูกค้าสำหรับสื่อกิจกรรมการตลาด เช่น Print AD , P.O.P , DM , Coupon , Digital , Online และอื่น ๆ
- สร้างสรรค์งานออกแบบ Presentation สำหรับฝ่าย Business Development เพื่อเป็นเครื่องมือในการขายสื่อโฆษณาให้บรรลุเป้าหมาย ภายใต้นโยบายขององค์กร
- สร้างสรรค์งานออกแบบ Presentation เพื่อเพิ่มมูลค่าในการนำเสนอลูกค้า
- อัพเดท Presentation สำหรับฝ่าย Business Development ตามระยะเวลาที่เหมาะสม ประกอบด้วย SF Profile , Movie Line up และอื่น ๆ เพื่อให้เป็นมาตราฐานเดียวกันในการนำเสนอลูกค้า
- ตรวจสอบชิ้นงานเพื่อขออนุมัติจากผู้บังคับบัญชา และแผนกเจ้าของชิ้นงาน และประสานงานเกี่ยวกับรายละเอียดชิ้นงานในการสั่งพิมพิ์ชิ้นงาน
- เป็นตัวกลางในการประสานงานเกี่ยวกับการผลิตชิ้นงาน ในกรณีที่จำเป็นต้องใช้ Vendor หรือ Supplier ภายนอก
- ทำรายงานสรุปผลงาน รวบรวมและจัดเก็บสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทั้งหมดของฝ่าย Business Development อย่างเป็นระบบ
- ร่วมประชุม และ นำเสนอผลงานให้ผู้บังคับบัญชา แผนก หรือฝ่ายที่เกี่ยวข้องพิจารณาและช่วยแก้ไขตามความเหมาะสม
- ปฎิบัติงานในหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

สมัครตำแหน่งงานนี้

- ร่วมกำหนดนโยบายและกลยุทธ์การสื่อสารการตลาด สร้างสรรค์กิจกรรมการตลาด เพื่อหวังผลในการสร้างภาพลักษณ์ของบริษัท ประเมินเป้าหมายด้านการสื่อสารการตลาด ทั้งในระยะยาวและระยะสั้น บริหารดูแลแผนการสื่อสารการตลาดภายใต้งบประมาณและขอบเขตที่กำหนด รวมถึง บริหารจัดการงานและพนักงานภายใต้บังคับบัญชาอย่างมีประสิทธิภาพ ให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ และเป็นตามเป้าหมายที่วางไว้ตามนโยบายบริษัท

- ร่วมกับผู้บริหารระดับสูงในการกำหนดทิศทางและเป้าหมายทางการสื่อสารการตลาดขององค์กรและกำหนดกลยุทธ์ด้านการสื่อสารการตลาดตามนโยบายของบริษัท

- วางนโยบายการทำงานของแผนกต่าง ๆ ในฝ่ายสื่อสารการตลาดให้สอดคล้องกับนโยบายขององค์กร

- กำหนดเป้าหมายและมาตรฐานในการทำงานของแผนกต่าง ๆ ในฝ่ายสื่อสารการตลาด เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของฝ่ายสื่อสารการตลาดโดยรวม

- พิจารณาอนุมัติเบื้องต้นในส่วนของแผนและงบประมาณที่ใช้ในแต่ละกิจกรรมของทุกแผนกในฝ่าย

- ควบคุม ตรวจสอบ และติดตามผลการทำกิจกรรมต่าง ๆ ของฝ่ายสื่อสารการตลาดให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

- ร่วมแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่ผู้จัดการแผนกไม่สามารถตัดสินใจหรือแก้ไขได้เอง

- สรุปและวิเคราะห์ผลงานเป็นรายเดือนและนำเสนอ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด และผู้บริหารระดับสูง

- วางแผนอัตรากำลังร่วมกับแผนกบริหารและทรัพยากรบุคคล

- ดำเนินการสรรหา คัดเลือกพนักงานในระดับผู้จัดการแผนก

- ให้คำแนะนำ สอนงาน ควบคุม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้จัดการแผนก และให้ผลสะท้อนกลับอย่างสม่ำเสมอ เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงงาน

- กำหนดแนวทางในการบริหารงานบุคคล วางแผนการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรในฝ่ายสื่อสารการตลาดในทุกระดับชั้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน

- ปฏิบัติงานในหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

สมัครตำแหน่งงานนี้

- รับผิดชอบงานด้านกลยุทธ์ วางแผน และบริหารการจัดงาน Event เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการตลาดภายในโรงภาพยนตร์ ร่วมกับค่ายภาพยนตร์ หรือพันธมิตรทางธุรกิจโดยมีเป้าหมายในการเพิ่มจำนวนผู้ชมภาพยนตร์ และเป็นไปตามนโยบายด้านการตลาดของบริษัท

- วิเคราะห์ วางแผน และบริหารการจัดEventในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโรงภาพยนตร์ และค่ายภาพยนตร์ ให้สอดคล้องกับแผนการตลาดโดยรวมของบริษัททั้งระยะสั้นและระยะยาว

- เจรจาต่อรองเงื่อนไขการทำกิจกรรม และประสานงานในการจัดงานต่าง ๆ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายใน และภายนอกองค์กร

- รับผิดชอบในการ ควบคุม ดูแล การจัดกิจกรรมทางการตลาดเพื่อโปรโมทภาพยนตร์ และกิจกรรมอื่น ๆ ในพื้นที่โรงภาพยนตร์ให้เป็นไปตามนโยบายและรูปแบบที่วางแผนไว้

- อธิบายรายละเอียดงานและประสานงานกับแผนกปฏิบัติการ ในการจัดสถานที่และเตรียมความพร้อมพนักงานในการจัดกิจกรรม

ประสานงานกับแผนกจัดซื้อในการจัดหาและคัดเลือก Supplier ต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรมการตลาดในส่วนภาพยนตร์

- ประสานงานกับแผนกอื่น ๆ ทั้งในบริษัท และ Partner เพื่อให้เกิดโอกาสในการทำกิจกรรมทางการตลาดร่วมกัน

- สร้างความสัมพันธ์อันดีกับค่ายภาพยนตร์เพื่อขอความสนับสนุนในการจัดกิจกรรมพิเศษทางการตลาด รวมทั้งรับข้อมูลข่าวสารและอุปกรณ์ส่งเสริมการขายต่าง ๆ

- ควบคุมการใช้จ่ายเงินสดย่อยสำหรับการทำกิจกรรมพิเศษตรวจสอบรายงานสรุปการใช้จ่ายและนำเสนอผู้จัดการแผนกการตลาด

- ควบคุมงบประมาณและค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพิเศษทางการตลาด

- ศึกษาข้อมูลทางการตลาดต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจภาพยนตร์ของบริษัท และของคู่แข่งเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาและวางแผนงานทางการตลาดต่อไป

- ศึกษาแนวโน้มและรูปแบบกิจกรรมต่าง ๆ ใหม่ ๆ ที่น่าสนใจ รวมทั้งสรรหา Organizer หรือ Supplier เพื่อพัฒนารูปแบบและการทำงาน อย่างมีประสิทธิภาพ

- สร้างความสัมพันธ์อันดีกับคู่ค้าทั้ง Distributor และ Partner เพื่อประโยชน์ในการทำกิจกรรมการตลาดที่ดีร่วมกัน

- ทำรายงานสรุปผลงานและค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์ผลการทำกิจกรรมการตลาดแต่ละกิจกรรม รายงานต่อผู้บังคับบัญชา

- ปฏิบัติงานในหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

สมัครตำแหน่งงานนี้

- ร่วมกับผู้บริหารระดับสูงในการกำหนดทิศทางและกลยุทธ์การออกแบบด้านภาพและเนื้อหาของแบรนด์ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการตลาด และการสื่อสารการตลาดของบริษัทให้เป็นไปในทิศทางเดียว

- บริหารจัดการและวางแผนงานด้านการออบแบบที่ช่วยสร้างอัตลักษณ์ของแบรนด์

- วางนโยบายการทำงาน กำหนดเป้าหมาย และมาตรฐานในการทำงานของแผนกต่าง ๆ ในฝ่าย เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย สอดคล้องกับนโยบายขององค์กร

- บริหารการจัดทำ Corporate Identity (CI) เพื่อให้ส่วนงานอื่น ๆ ในบริษัทสามารถ นำไปปรับใช้และพัฒนาได้อย่างเหมาะสม

- เสนอแนะ ให้คำแนะนำ เกี่ยวกับงานออกแบบด้านภาพและเนื้อหาของแบรนด์ ตามที่ผู้บังคับบัญชา หรือแผนกอื่น ๆ ขอคำปรึกษา

- พิจารณาอนุมัติเบื้องต้นในส่วนของแผนและงบประมาณที่ใช้ในแต่ละกิจกรรมของทุกแผนกในฝ่าย

- ควบคุม ตรวจสอบ และติดตามผลการทำกิจกรรมต่าง ๆ ของฝ่าย ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

- ร่วมแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่ผู้จัดการแผนกไม่สามารถตัดสินใจหรือแก้ไขได้เอง

- สามารถวางแผนและประเมินเป้าหมายการสื่อสารด้านภาพและเนื้อหาของแบรนด์ ทั้งในระยะยาวและระยะสั้น

- สรุปและวิเคราะห์ผลงานเป็นรายเดือนและนำเสนอ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด และผู้บริหารระดับสูง

- วางแผนอัตรากำลังร่วมกับแผนกบริหารและทรัพยากรบุคคล

- ดำเนินการสรรหา คัดเลือกพนักงานในระดับผู้จัดการแผนก

- ให้คำแนะนำ สอนงาน ควบคุม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้จัดการแผนก และให้ผลสะท้อนกลับอย่างสม่ำเสมอ เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงงาน

- กำหนดแนวทางในการบริหารงานบุคคล วางแผนการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรในฝ่ายสื่อสารการตลาดในทุกระดับชั้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน

- ปฏิบัติงานในหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

สมัครตำแหน่งงานนี้

- สร้างสรรค์ (Creative) และพัฒนาแนวคิด (Concept) รูปแบบ (Theme) งานสื่อสารการตลาดของบริษัท ทั้งในรูปแบบสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ กิจกรรมพิเศษ (Event) หรือโครงการอื่น ๆ (Project) ตามที่ได้รับมอบหมาย

- สร้างสรรค์ และจัดทำ Corporate Identity (CI), Key Concept, Factsheet หรือ ข้อมูลสำคัญสำหรับใช้ในการสื่อสารการตลาด เพื่อต้นแบบให้ส่วนงานอื่น ๆ นำไปปรับใช้และพัฒนาได้อย่างเหมาะสม

- ประชุมร่วมกับแผนก Graphic หรือ ส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดทิศทางในการพัฒนาชิ้นงาน

- การสร้างสรรค์และพัฒนาแนวคิด ต้องสอดคล้องกับภาพลักษณ์และกลยุทธ์ขององค์กร รวมถึงกลุ่มเป้าหมาย และช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม

- ศึกษา วิเคราะห์ และเรียนรู้งานสื่อสารการตลาดของคู่แข่ง รวมถึงองค์กรอื่น ๆ ทั้งในและต่างประเทศเป็นประจำ เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาด และพฤติกรรมผู้บริโภค

- เสนอแนะ ให้คำแนะนำ เกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ในงานสื่อสารการตลาดประเภทต่าง ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชา หรือแผนกอื่น ๆ ขอคำปรึกษา

- วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ

- ปฏิบัติงานในหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

สมัครตำแหน่งงานนี้

- สร้างสรรค์ (Creative) และพัฒนาแนวคิด (Concept) รูปแบบ (Theme) งานสื่อสารการตลาดของบริษัท ทั้งในรูปแบบสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ กิจกรรมพิเศษ (Event) หรือโครงการอื่น ๆ (Project) ตามที่ได้รับมอบหมาย

- สร้างสรรค์ และจัดทำ Corporate Identity (CI), Key Concept หรือ ข้อมูลสำคัญสำหรับใช้ในการสื่อสารการตลาด เพื่อต้นแบบให้ส่วนงานอื่น ๆ นำไปปรับใช้และพัฒนาได้อย่างเหมาะสม

- ประชุมร่วมกับแผนก Graphic หรือ ส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดทิศทางในการพัฒนาชิ้นงาน

- การสร้างสรรค์และพัฒนาแนวคิด ต้องสอดคล้องกับภาพลักษณ์และกลยุทธ์ขององค์กร รวมถึงกลุ่มเป้าหมาย และช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม

- ศึกษา วิเคราะห์ และเรียนรู้งานสื่อสารการตลาดของคู่แข่ง รวมถึงองค์กรอื่น ๆ ทั้งในและต่างประเทศเป็นประจำ เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาด และพฤติกรรมผู้บริโภค

- เสนอแนะ ให้คำแนะนำ เกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ในงานสื่อสารการตลาดประเภทต่าง ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชา หรือแผนกอื่น ๆ ขอคำปรึกษา

- ปฏิบัติงานในหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

สมัครตำแหน่งงานนี้

- กำหนดกลยุทธ์ วางแผน และบริหารจัดการ งานสร้างสรรค์ออกแบบและผลิตสื่อทุกประเภท เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางการตลาด การสื่อสารการตลาด รวมถึงกิจกรรมอื่น ๆ ของบริษัท ตามที่ได้รับมอบหมาย

- กำหนดทิศทางและประชุมร่วมกับแผนก Creative หรือ ส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำแนวคิด (Concept) และแนวทาง (Theme) ในการสร้างสรรค์ ไปพัฒนาต่อยอดจนสามารถใช้งานได้จริง

- ควบคุมบริหารจัดการงบประมาณ อุปกรณ์และเครื่องมือในการทำงานให้เป็นไปตามแผนที่ได้รับอนุมัติอย่างมีประสิทธิภาพ

- บริหารทีมงานให้ผลิตงานที่ได้คุณภาพ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย และช่องทางการสื่อสาร ภายใต้งบประมาณและเวลาที่กำหนด

- วิเคราะห์ ศึกษา เรียนรู้งานสร้างสรรค์ออกแบบและผลิตสื่อทุกประเภท ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาด และพฤติกรรมผู้บริโภค

- ทำรายงานสรุปผลงานและดูแลจัดเก็บชิ้นงานอย่างเป็นระบบ

- ปฏิบัติงานในหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

สมัครตำแหน่งงานนี้

- กำกับดูแลการบริหาร การปฎิบัติงานของจุดจำหน่ายสินค้า การแสดงสินค้า ขั้นตอนการปฎิบัติงานของพนักงาน ควบคุม Stock สินค้า และดูแลขั้นตอนการจำหน่ายสินค้า Online ให้เป็นไปตามขั้นตอน เพื่อสร้างยอดขายให้เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

- บริหารงานและปฎิบัติการของร้านจำหน่ายสินค้า และการจำหน่าย Online

- พัฒนาการบริหารงานร้านจำหน่ายสินค้า เพื่อให้เกิดความพึงพอใจต่อลูกค้าและยอดขายเป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด

- ดูแลควบคุมการเคลื่อนไหวของ Stock สินค้าและทำงานร่วมมือกับ Merchandising & Marketing Manager เพื่อหาแนวทางในการระบายสินค้า หากสินค้ามีความเคลื่อนไหวช้า

- ควบคุมดูแลข้อมูลระบบการขายให้มีความถูกต้องและเป็นไปตามความเป็นจริง

- รายงานวิเคราะห์ยอดขายของแต่ละสาขา รายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- ควบคุมดูแลระบบการขาย Online รวมถึง Stock สินค้าของ Online ให้มีความทันสมัย

- ควบคุมดูแลกำกับการส่งของให้ลูกค้าในกรณีลูกค้าซื้อสินค้า Online ให้เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด

- ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ให้ความร่วมมือให้ความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ

- วางแผนกำหนดการตรวจเยี่ยมสาขา เช็คการจัดเรียงสินค้า Stock สินค้าของร้านให้มีความเหมาะสม

- วางแผนการจัดหาบุคลากรประจำร้าน รวมถึงวางแผนการอบรมพนักงาน

- สร้างทีมงานให้ทำงานอย่างมีระบบ มีขั้นตอนและมีการวางแผนในการทำงานให้เหมาะสม

- ปฎิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

สมัครตำแหน่งงานนี้

- วางแผน บริหาร จัดการ และควบคุมการทำงานในแผนก IT เกี่ยวกับการพัฒนาระบบให้สอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจ การประสานงานทีมพัฒนาระบบ ทั้ง in-house และ outsource หน้าที่คือ ติดตั้ง รักษา และพัฒนาระบบปัจจุบัน รวมไปถึงโอกาสในการอัพเดทเวอร์ชั่นใหม่ หรือ การเปลี่ยนระบบใหม่ เพื่อให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถใช้อย่างประสิทธิภาพ และเพิ่มประสิทธิผลของคนในองค์กร ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวิเคราะห์ข้อมูลในระบบ และดำเนินการติดตั้ง หรือ พัฒนา แอพพลิเคชั่นตัวใหม่ ๆ เพื่อรองรับการทำงานและประมวลข้อมูลและปฏิบัติงานอื่นตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานเทคโนโลยีตามความเหมาะสมและที่ได้รับมอบหมาย

- กำหนดนโยบายการดำเนินงานของแผนก ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใต้บังคับบัญชา

- ควบคุม กำกับดูแลทีม สำหรับการดูแลระบบงาน IT

- ประสานงานกับคนในและคนนอก (3rd parties) ในการติดตั้ง รักษา และพัฒนาระบบ หรือโครงการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงการต่อรองราคาและผลงาน

- ศึกษาระบบงานต่างๆในบริษัท เพื่อปรับปรุงให้เหมาะสมกับธุรกิจ ใช้งานง่าย ลดความซ้ำซ้อนของงาน

- ประเมินความต้องการในการใช้ระบบต่างๆในองค์กร และให้ความเห็นในการปรับปรุงและพัฒนาระบบต่าง ๆ

- ศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับธุรกิจ

- ควบคุม กำกับ ดูแล งานแต่ละโครงการให้เป็นไปตามเป้าหมายและทันตามเวลาที่กำหนด

- ประสานงานหน่วยงานต่างๆ ให้คำปรึกษาแก่ผู้ใช้งาน เพื่อให้สามารถใช้งานระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- ประสานงานทีมพัฒนาระบบ ทั้งในส่วนงานพัฒนาระบบภายในบริษัทและภายนอกบริษัท เพื่อให้พัฒนาระบบให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้และเหมาะสมกับธุรกิจ

- ประสานงานหน่วยงานผู้ใช้ระบบเพื่อทดสอบระบบและวางกระบวนการใช้งานหลังจากการพัฒนาระบบเสร็จสิ้น

- วางแผนเพื่อสรรหา คัดเลือก ฝึกอบรม และให้คำแนะนำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของผู้ใต้บังคับบัญชา

- ปฏิบัติงานในหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

สมัครตำแหน่งงานนี้

- ดูแลระบบงาน Promotion, Voucher, Loyalty System ให้สอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจ การประสานงานทีมพัฒนาระบบ ทั้ง in-house และ outsource

- ศึกษาระบบและฟังก์ชันต่าง ๆ ของ Cinema, Bowling Core Application อย่างละเอียด เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาและปรับปรุงระบบตามความต้องการของผู้ใช้

- ศึกษาระบบและฟังก์ชันต่าง ๆ ของ Promotion, Voucher, Loyalty Application อย่างละเอียด เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาและปรับปรุงระบบตามความต้องการของผู้ใช้

- ประเมินความต้องการในการใช้ระบบ Promotion, Loyalty และ Implement ระบบตามความต้องการของผู้ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

- ประสานงานหน่วยงานต่าง ๆ ให้คำปรึกษาแก่ผู้ใช้งาน เพื่อให้สามารถใช้งานระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- ศึกษาเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับธุรกิจ

- ประสานงานทีมพัฒนาระบบ ทั้งในส่วนงานพัฒนาระบบภายในบริษัทและภายนอกบริษัท เพื่อให้พัฒนาระบบให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้และเหมาะสมกับธุรกิจ

- ประสานงานหน่วยงานผู้ใช้ระบบเพื่อทดสอบระบบและวางกระบวนการใช้งานหลังจากการพัฒนาระบบเสร็จสิ้น รวมถึงอบรมการใช้งานให้กับหน่วยงานต่าง ๆ

- ให้ความช่วยเหลือทีมแก้ไขปัญหาในกรณีที่ระบบมีปัญหา และประสานงานกับ Vendor/ทีมพัฒนาระบบ เพื่อดำเนินการแก้ปัญหาอย่างทันท่วงที

- ปฏิบัติงานในหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

สมัครตำแหน่งงานนี้
- บำรุงรักษา ประสิทธิภาพการทำางาน ความถูกต้องสมบูรณ์และรักษาความปลอดภัยของฐานข้อมูล มีส่วนร่วมในการวางแผนการจัดเก็บข้อมูล การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ และการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
- กำหนดสิทธิ์การใช้งานฐานข้อมูลของแต่ละผู้ใช้งาน ตรวจสอบการเข้าใช้ฐานข้อมูลของผู้ใช้ ควบคุมและกำาหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลการจัดการข้อมูล
- ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานและจัดการค่าพารามิเตอร์ของฐานข้อมูลซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความเร็วของการดึงข้อมูลของผู้ใช้
- แปลงการออกแบบระดับแนวคิดเพื่อใช้สำหรับสร้างฐานข้อมูลตามที่วางแผนไว้
- ดูแลจัดการข้อมูลที่จัดเก็บอยู่เบื้องหลังและการเรียกใช้ข้อมูลของผู้ใช้ที่อยู่เบื้องหน้า
- แก้ไขปรับปรุงการออกแบบเชิงตรรกะจนสามารถแปลงมาให้เป็นแบบจำลองข้อมูล
- แก้ไขปรับปรุงการออกแบบทางกายภาพเพื่อให้สอดคล้องกับเนื้อที่การจัดเก็บข้อมูล จัดทำแผนรองรับการเพิ่มขึ้นของข้อมูลที่จัดเก็บ
- ติดตั้งและทดสอบระบบจัดการฐานข้อมูลเมื่อต้องการปรับเปลี่ยนเวอร์ชัน บันทึกการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในฐานข้อมูล เพื่อที่จะสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้
- รักษาป้องกันความปลอดภัยของข้อมูลให้เป็นไปตามมาตรฐาน
- วางรูปแบบจัดการและทดสอบแผนการสำารองข้อมูลและการกู้คืนข้อมูล ตรวจสอบเนื้อที่สำหรับจัดเก็บการสำารองข้อมูล ขั้นตอนการสำารองข้อมูลและการกู้คืนข้อมูล สามารถทำางานได้อย่างถูกต้อง
- ทำางานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับหัวหน้าส่วนงานไอที โปรแกรมเมอร์ที่มีการใช้งานฐานข้อมูล
- มอนิเตอร์การใช้งานฐานข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพในการใช้งานฐานข้อมูล
- ออกแบบและดูแล Data Warehouse, BI Report, ข้อมูล Big Data
- ปฏิบัติงานในหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
สมัครตำแหน่งงานนี้
- ดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่าย และการใช้งานเครือข่ายทั้งที่ HQ, Data Center, และสาขา ให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา และมีประสิทธิภาพ
- ตรวจสอบระบบเครือข่ายและระบบป้องกันภัยเครือข่ายอย่างสม่ำเสมอ
- ศึกษาเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับธุรกิจ
- ทำการตั้งค่าและแก้ไขปัญหาระบบเครือข่าย, ทำการสำรองข้อมูลเครือข่าย
- กำหนดคุณสมบัติของอุปกรณ์เครือข่าย และทำการประสานงานการจัดซื้อ
- บริหารระบบการตรวจสอบประจำวันรวมถึงการจัดการเครือข่ายภายใน, VPN, Microsoft Active Directory (AD) และการสำรองข้อมูลระบบ (Backup, DR Site)
- กำหนดเกณฑ์ SLA ในการให้บริการและ ประสิทธิภาพของโครงสร้างพื้นฐานด้านไอที
- ดูแลบำรุงรักษาห้องแม่ข่ายของสำนักงานใหญ่และสถานที่ที่ติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายส่วนกลาง
- ให้คำปรึกษาแก่ผู้ใช้งาน ผู้บริหาร ผู้ใต้บังคับบัญชาในกรณีที่เกิดปัญหาในระบบ
- ปฏิบัติงานในหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
สมัครตำแหน่งงานนี้

- พัฒนาระบบที่ได้รับมอบหมายตาม Spec ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ด้วย Tools ที่เหมาะสม

- ศึกษาระบบและฟังก์ชันต่าง ๆ ของ Cinema, Bowling Core Application อย่างละเอียด เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาและปรับปรุงระบบตามความต้องการของผู้ใช้

- ศึกษาฟังก์ชัน API ของระบบงานต่าง ๆ อย่างละเอียด เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาและปรับปรุงระบบ

- พัฒนาระบบที่ได้รับมอบหมายตาม Specification ที่กำหนด ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

- ติดตามเทคโนโลยีด้านการพัฒนา นำเอา Tools ใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุด

- ทดสอบระบบหลังจากพัฒนาเสร็จสิ้น

- ให้ความช่วยเหลือผู้ใช้งานในการแก้ไขปัญหาในกรณีที่ระบบมีปัญหา

- ติดตามผลการใช้งานในระบบ Software เพื่อหาทางป้องกันข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น

- ปฏิบัติงานในหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

สมัครตำแหน่งงานนี้

- ดูแลบำรุงรักษาเครื่องแม่ข่าย, อุปกรณ์เครือข่าย, ระบบเครือข่ายของสาขา ให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา

- จัดเตรียมและติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อเชื่อมต่าง ๆ ให้กับผู้ใช้ทุกระดับ

- ดูแลเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้เชื่อมโยงในระบบเครือข่ายและระบบคอมพิวเตอร์ให้สามารถทำงานร่วมกันได้

- อำนวยความสะดวกและสนับสนุนการใช้งาน แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นรายวันทั้งในสำนักงานและสาขาต่าง ๆ ตามที่ร้องขอ

- ทำแผนงาน Preventive Maintenance

- ศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับธุรกิจ

- ทำการตั้งค่าและแก้ไขปัญหาของเครื่องแม่ข่ายและระบบเครือข่าย

- ดูแลระบบ LAN และ WAN ในสำนักงานและสาขา เข้าตรวจสอบระบบและแก้ไขเบื้องต้น

- เปิด e-mail account, MS Outlook ให้กับผู้ใช้รายใหม่ และยกเลิก e-mail account สำหรับพนักงานที่ลาออก

- วางแผนและดำเนินการอัพเกรด Software ที่จำเป็นเพื่อรักษาระดับการให้บริการ เช่นระบบปฏิบัติการ และ AntiVrus

- วางแผนการต่อระยะประกัน หรือสั่งซื้อใหม่สำหรับเครื่องแม่ข่าย และอุปกรณ์ Network

- ให้คำปรึกษาแก่ผู้ใช้งาน ผู้บริหาร ผู้ใต้บังคับบัญชาในกรณีที่เกิดปัญหาในระบบ

- ปฏิบัติงานในหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

สมัครตำแหน่งงานนี้
- ดูแลและพัฒนาวิธีการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรเพื่อให้ได้ผู้สมัครที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับตำแหน่งงานและเพียงพอกับความต้องการของฝ่ายต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัท
- ดำเนินการสรรหาบุคลากรตามนโยบาย และใช้งบประมาณที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
- ติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ สถานศึกษา หรือองค์การต่าง ๆ เพื่อทำการประชาสัมพันธ์การ และหาข้อมูลสำหรับการรับสมัครพนักงาน
- ติดต่อและประสานงานกิจกรรมการออก Booth แรงงาน ของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการลงโฆษณา
- รวบรวมและจัดเก็บฐานข้อมูลผู้สมัครให้เป็นหมวดหมู่เพื่อความสะดวกในการหยิบใช้
- คัดแยกใบสมัครที่ไม่สามารถติดต่อได้หรือไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของบริษัทเพื่อดำเนินการย่อยหรือทำลายเอกสาร เพื่อลดภาระการจัดเก็บเอกสารที่ไม่มีประโยชน์
- คัดเลือกใบสมัคร ติดต่อและประสานงานกับผู้สมัครเพื่อการนัดสัมภาษณ์ ทดสอบ สัมภาษณ์เบื้องต้น เพื่อส่งต่อให้หน่วยงานต้นสังกัด
- ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
สมัครตำแหน่งงานนี้

- ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ เพื่อติดตามและสอบถามเกี่ยวกับเอกสารต่าง ๆ เพื่อใช้ในการตรวจสอบ

- ตรวจสอบความเรียบร้อยของเอกสารข้อมูลต่าง ๆ ที่ฝ่ายต่างๆส่งมาเพื่ออำนวยความสะดวกและรวดเร็วในการตรวจสอบข้อมูลของฝ่ายตรวจสอบภายใน

- ปฏิบัติงานตรวจสอบ โดยใช้วิธีการตรวจสอบต่างๆ

- จัดทำรายงานต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

- รับเรื่องเมื่อทีมงานออกตรวจสอบฝ่ายต่าง ๆ

- จัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้มและดูแลระบบเอกสารของฝ่าย

- ร่วมออกตรวจฝ่ายต่าง ๆ กับทีมงานเมื่อได้รับมอบหมาย

- งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สมัครตำแหน่งงานนี้

- ดำเนินการวางแผนจากฝ่ายต่าง ๆ ทั้งในและนอกบริษัท เพื่อให้การทำกิจกรรมและ Local Promotion ของโรงภาพยนตร์ บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่วางแผนไว้

- ศึกษาข้อมูลทางการตลาดต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ ธุรกิจภาพยนตร์ของบริษัท และของคู่แข่งเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาและวางแผนทางการตลาดต่อไป

- ติดตามการปฎิบัติงานให้เป็นไปตามแผนงานและดูแลทีมงานการตลาดประจำสาขาให้ปฎิบัติตามแผนงานของ Local Area Marketing ที่ได้กำหนดไว้

- ดำเนินการประสานงานทำ Direct Marketing ของสาขา ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

- ประสานงานการจัดกิจกรรม Road Show ของสาขา ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

- จัดทำและควบคุมค่าใช้จ่ายเงินสดย่อยสำหรับการทำกิจกรรม และ Promotion ของแต่ละสาขาเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

- จัดทำงบประมาณสั่งซื้อสื่อ และ อุปกรณ์ต่าง ๆ สำหรับการทำกิจกรรมและ Promotion ของสาขา

- ติดต่อประสานงานกับศูนย์การค้าต่าง ๆ ร่วมกันพัฒนากิจกรรมทางการตลาดร่วมกัน

- ดำเนินงานกิจกรรมสำหรับสาขาเปิดใหม่ที่สร้างการรับรู้แบรนด์ในชุมชนท้องถิ่นและการสร้างจำนวนลูกค้าให้ไปใช้บริการยังโรงภาพยนตร์ ตลอดจนประสานงานกับศูนย์การค้าในการขอพื้นที่ประชาสัมพันธ์ตามจุดต่าง ๆ

สมัครตำแหน่งงานนี้

- รับผิดชอบงานประสานงานขายและบริการลูกค้าในกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ การขายพื้นที่เช่าในโครงการ SF ให้เป็นไปตามเป้าหมายและแผนงานของฝ่าย Leasing

- รับผิดชอบดูแล และบริหารพื้นที่เช่าที่รับผิดชอบเพื่อก่อให้เกิดรายได้สูงสุดแก่องค์กร

- นำเสนอการขายพื้นที่และ ทำเอกสารชี้แจงรายละเอียดการเช่าให้กับร้านค้าเพื่อพิจารณาการลงพื้นที่

- วิเคราะห์ข้อมูลของร้านค้าในการพิจารณาลงพื้นที่แต่ละสาขาให้เหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของบริษัท ภายใต้เงื่อนไข ข้อกำหนด ระเบียบ กฎเกณฑ์และนโยบายของบริษัท

- หาผู้เช่ารายใหม่ทดแทนพื้นที่ว่าง ให้คำปรึกษา แนะนำข้อมูลติดต่อประสานงานกับผุ้เช่าในเรื่องการเช่าพื้นที่ และเงื่อนไขการเช่า

- ทำสรุปรายการงานขายพื้นที่ และการปิดการขายเพื่อนำเสนอผู้จัดการแผนกให้รับทราบทุกสัปดาห์

- แนะนำ และให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการเช่าพื้นที่ให้กับลูกค้าได้อย่างถูกต้อง

- ทำสรุป และนำเสนอเงื่อนไขต่าง ๆ ประกอบการพิจารณาการเช่าพื้นที่ เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณานำเสนอเพื่อขออนุมัติตามลำดับขั้นตอน

- ติดตามความเคลื่อนไหวของร้านค้าในความรับผิดชอบอย่างใกล้ชิดเพื่อเป็นข้อมูลในการนำเสนอผู้จัดการแผนก

- ควบคุมดูแลงานที่เกี่ยวข้องในแผนกให้สำเร็จลุล่วงตามหน้าที่ให้แล้วเสร็จ ถูกต้องครบถ้วนตามความประสงค์และนโยบายของบริษัท

- หาผู้เช่ารายใหม่ทดแทนพื้นที่ที่ว่าง ให้ทันตามกำหนดเวลา

- ตรวจสอบการต่อสัญญาเช่าของร้านค้าทำรายงานสรุป เพื่อนำเสนอข้อมูลในการพิจารณาการปรับอัตราค่าเช่า ค่าบริการ ค่าบริการอุปกรณ์ ในการต่อสัญญาคราวใหม่

- นำเสนอเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ได้รับจากร้านค้าเพื่อนำเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อขออนุมัติ

- ติดตามการประสานงานกับต่างสาขา ในการแก้ไขปัญหาของร้านค้าที่อยู่ในความดูแล

สมัครตำแหน่งงานนี้

- รับผิดชอบงานงานขายและงานบริการร้านค้าพื้นที่เช่าในโครงการ SF ให้เป็นไปตามเป้าหมายและแผนงานของฝ่าย Leasing

- นำเสนอการขายพื้นที่และ ทำเอกสารชี้แจงรายละเอียดการเช่าให้กับร้านค้าเพื่อพิจารณาการลงพื้นที่

- คัดสรรคู่ค้า ที่เหมาะสมและมีศักยภาพในการเช่าพื้นที่

- เตรียมข้อมูลโครงการเพื่อเสนอขายพื้นที่เช่า โน้มน้าว จูงใจ ให้ร้านค้ามีความมั่นใจและตัดสินใจเช่าพื้นที่หาข้อมูลร้านค้ารายใหม่ ๆ ที่น่าสนใจเพื่อนำเสนอ

- จัดทำรายงานการหาร้านค้า และการปิดการขายเพื่อนำเสนอผู้จัดการแผนกให้ทราบทุกสัปดาห์

- ดูแลการติดตามแผนงานเข้าตกแต่งร้าน และการวางเงินประกันการตกแต่งจากผู้เช่าจัดทำใบเสนอราคาเพื่อนำเสนอ และติดตามงานขาย

- แนะนำ และให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการเช่าพื้นที่ให้กับลูกค้าได้อย่างถูกต้อง

- ทำสรุป และนำเสนอเงื่อนไขต่าง ๆ ประกอบการพิจารณาการเช่าพื้นที่ เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณานำเสนอเพื่อขออนุมัติตามลำดับขั้นตอน

- ดูแล ติดตาม และอำนวยความสะดวกให้กับร้านค้าหลังการขายทุกราย

- หาผู้เช่ารายใหม่ทดแทนพื้นที่ที่ว่าง ให้ทันตามกำหนดเวลา

- จัดทำรายงานการนำเสนอการขายพื้นที่ให้กับลูกค้าเพื่อนำเสนอผู้จัดการแผนกทุกสัปดาห์

- ติตตามการต่อสัญญาเช่าของร้านค้าที่อยู่ในความดูแล เพื่อนำเสนอข้อมูลในการพิจารณาการปรับอัตราค่าเช่า ค่าบริการ ค่าบริการอุปกรณ์ ในการต่อสัญญาคราวใหม่เพื่อทำรายงานสรุป

- นำเสนอเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ได้รับจากร้านค้าเพื่อนำเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อขออนุมัติ

- ติดตามเอกสารต่างๆจากลูกค้าเพื่อประกอบในการต่อสัญญาคราวใหม่ให้ครบถ้วน ถูกต้อง

- ประสานงานกับฝ่ายกฏหมายติดตามเรื่องการออกสัญญา

- ประสานงานกับฝ่ายบัญชีเรื่องการปรับ เพิ่ม หรือลด อัตราค่าเช่าคราวใหม่

- ประสานงานกับต่างสาขา ในการติดตามปัญหาของร้านค้าที่อยู่ในความดูแล

- อำนวยความสะดวกให้กับร้านค้าในการขอใช้สื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ

- ปฏิบัติงานในหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

สมัครตำแหน่งงานนี้
- ดูแลงานเอกสารต่าง ๆ ในแผนก เช่น เอกสารเกี่ยวกับ specs เครื่องมือ เครื่องใช้ เฟอร์นิเจอร์ วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ สำหรับโรงภาพยนตร์ คาราโอเกะและโบว์ลิ่ง
- จัดทำรายงานศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนและเอกสารอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
- ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ภายในและภายนอกบริษัท ตรวจสอบเอกสารสั่งซื้อ ติดตามกำหนดส่ง การติดตั้ง เครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุและอุปกรณ์ เฟอร์นิเจอร์ และระบบแสง เสียงต่าง ๆ ในพื้นที่สาขาให้เป็นไปตาม specs ที่กำหนด
- รับเรื่อง กรองเรื่องต่าง ๆ ในแผนก ติดตามตารางการทำงานของผู้ออกแบบและ supplier
- ควบคุมและดูแลสต็อกเครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่สั่งซื้อเข้ามาก่อนติดตั้งที่สาขา
- ประสานงานกับฝ่ายบัญชีการเงิน ฝ่ายการตลาด ฝ่ายบริหารโครงการ และแผนกอื่น ๆ
- บันทึกและเก็บข้อมูลต่าง ๆ เพื่อใช้ในการวางแผนพัฒนาธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ
- ปฏิบัติงานในหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
สมัครตำแหน่งงานนี้

- จัดทำทะเบียนผู้รับเหมางาน โครงการต่าง ๆ ของบริษัทและจัดหาผู้รับเหมารายใหม่สำรองไว้เมื่อจำเป็น

- ตรวจสอบราคา/เปรียบเทียบราคาของผู้รับเหมางานนำเสนอผู้บังคับบัญชา เพื่อพิจารณาจัดซื้อ/จัดจ้าง

- ตรวจสอบตั้งเบิกค่างวดงานของผู้รับเหมางาน ติดตามผลสรุปการเบิกจ่ายค่างวดงาน

- สรุปการงบลงทุนค่างานของโครงการต่าง ๆ ของบริษัท

- จัดเก็บเอกสาร BOQ และแบบก่อสร้าง As built & Manual งานโครงการต่าง ๆ ของบริษัท

- จัดเก็บสัญญาจ้างเหมางานโครงการต่าง ๆ ของบริษัท

- ปฏิบัติงานในหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

- ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

สมัครตำแหน่งงานนี้
- วางแผนและควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานในสาขาในแต่ละวัน ดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในส่วนโรงภาพยนตร์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
- ควบคุมระเบียบวินัยในการทำงาน วางแผนกำหนดมาตรการป้องกันการทุจริตการลงโทษ การละเลยต่อหน้าที่หรือบกพร่องละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานในระดับต่าง ๆ 
- ควบคุม ดูแลรายได้จากการขายบัตรชมภาพยนตร์ อาหารและเครื่องดื่ม ทั้งในรูปแบบของเงินสดและเครดิต รวมทั้งดูแลการจัดเก็บเงินเข้าตู้นิรภัย และนำเงินสดเข้าบัญชีธนาคารของบริษัท
- ประเมินสถานการณ์คู่แข่งในบริเวณใกล้เคียง และรวบรวมข้อมูลส่งให้ผู้จัดการแผนกปฏิบัติการ (Theater) และฝ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องรับทราบเพื่อปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การตลาดใหม่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
- ปฏิบัติงานในหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
สมัครตำแหน่งงานนี้

- ตรวจสอบดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความสะอาดในโรงภาพยนตร์และบริเวณภายนอก

- ควบคุมระเบียบวินัยในการทำงาน ตรวจสอบการทำงานของพนักงานในแต่ละกะ ป้องกันการทุจริต การละเลยต่อหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานในระดับต่าง ๆ 

- ดูแลและอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า และสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า

- แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นหน้างาน เช่นลูกค้า ระบบการขายตั๋ว สิ่งอำนวยความสะดวกในและนอกโรงภาพยนตร์

- สอนงาน แนะนำงาน และอบรมพนักงานในส่วนปฏิบัติการอย่างสม่ำเสมอ

- ปฏิบัติงานในหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

สมัครตำแหน่งงานนี้

- ควบคุมดูแลงานในส่วนโรงภาพยนตร์ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในโรงภาพยนตร์ทุกแผนกให้อยู่ในคุณภาพมาตรฐานการปฏิบัติงานที่กำหนด

- พัฒนา และบริหารการทำงานให้เป็นตามมาตราฐานการบริการขององค์กร

- เป็นผู้ช่วยให้กับผู้จัดการโรงภาพยนตร์ในการสอนงาน และอบรมพนักงาน

- ตรวจตรา, ดูแล และปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์ หรือสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ของโรงภาพยนตร์ ให้เป็นตามมาตราฐานของการทำงานขององค์กร

สมัครตำแหน่งงานนี้

- บริหารยอดขาย ในส่วนของ Group Booking และ สื่อโฆษณา ให้กับคู่ค้าในท้องถิ่นให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด

- สามารถสร้างกลยุทธ์ ทางการตลาดต่าง ๆ ในท้องถิ่น เพื่อให้สอดคล้องกับ ธุรกิจภาพยนตร์ของบริษัท เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด

- สร้างความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มลูกค้าใหม่ในการดึงดูดให้เข้ามาใช้บริการ และรักษาฐานลูกค้าเดิมและกลับมาใช้บริการอย่างสม่ำเสมอ

- ร่วมมือกับพันธมิตรในท้องที่ ในการจัดกิจกรรมทางการตลาดในทุกปี

- วิเคราะห์ผลพร้อมรายงานจัดทำข้อมูลทางการตลาดต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ คู่แข่งเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาและวางแผนทางการตลาดต่อไป

- ควบคุมดูแลและประสานงานกิจกรรม ที่ได้รับมอบหมายจากฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องภายในสาขาให้มีความราบรื่นและเรียบร้อยสมบูรณ์นำมาซึ่งความพึงพอใจของลูกค้า

สมัครตำแหน่งงานนี้

- ทำการสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มลูกค้าในพื้นที่ เพื่อประโยชน์ในการวางแผนทำกิจกรรมการตลาดของโรงภาพยนตร์

- ประสานงานและจัดกิจกรรมการตลาดในระดับสาขา เช่น การประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ Event และ Road Show เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของแผนกการตลาด (Theater) โดยเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับกิจกรรมการตลาดโดยตรงของบริษัทฯ

- การจัดทำ Co-local Promotion ร่วมกับแบรนด์ร้านค้าต่าง ๆ เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดของสาขา

สมัครตำแหน่งงานนี้

- ดูแลในส่วนงานเอกสารต่าง ๆ

- ลงบันทึกการเข้าทำงานของพนักงานภายในโรงภาพยนตร์ เช่น ข้อมูลการขาด, ลา, มา, สาย เป็นต้น 

- คำนวนณค่าจ้างแรงงานของพนักงานภายในโรงภาพยนตร์ ตามข้อมูลการเข้าทำงาน 

- ดูแลและควบคุมสต๊อกเครื่องแบบพนักงาน, อุปกรณ์เครื่องเขียน และเครื่องใช้สำนักงานต่าง ๆ 

- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สมัครตำแหน่งงานนี้

- จำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์

- จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม

- ให้บริการและอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าภายในบริเวณโรงภาพยนตร์

- ตรวจเช็คความเรียบร้อยของโรงภาพยนตร์ให้พร้อมสำหรับการบริการลูกค้า

สมัครตำแหน่งงานนี้

- จำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์

- จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม

- ให้บริการและอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าภายในบริเวณโรงภาพยนตร์

- ตรวจเช็คความเรียบร้อยของโรงภาพยนตร์ให้พร้อมสำหรับการบริการลูกค้า

สมัครตำแหน่งงานนี้

- ตรวจสอบความเรียบร้อยของระบบสาธารณูปโภค ได้แก่ ไฟฟ้า ประปา แอร์ และอุปกรณ์อื่นๆ ภายในโรงภาพยนตร์

- วางแผน ติดตามการซ่อมแซมเครื่องใช้ และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและให้บริการตลอดเวลา

- จัดทำบันทึกและรายงานการซ่อมแซมประจำวัน

- ตรวจสอบรายงานความก้าวหน้าของงานประจำสัปดาห์

- ควบคุมดูแลซับพลายเออร์ในกรณี เข้ามาดำเนินการซ่อมอุปกรณ์ต่าง ๆ

สมัครตำแหน่งงานนี้

- ตรวจสอบความเรียบร้อยของระบบสาธารณูปโภค ได้แก่ ไฟฟ้า ประปา แอร์ และอุปกรณ์อื่น ๆ ภายในโรงภาพยนตร์

- ดำเนินการซ่อมแซมเครื่องใช้ และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและให้บริการตลอดเวลา

- จัดทำบันทึกและรายงานการซ่อมแซมประจำวัน

- ควบคุมดูแลซับพลายเออร์ในกรณี เข้ามาดำเนินการซ่อมอุปกรณ์ต่าง ๆ

สมัครตำแหน่งงานนี้

- วางแผน ติดตามงานตรวจสอบซ่อมบำรุงเครื่องฉายภาพยนตร์และระบบเสียงให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา 

- วิเคราะห์และแก้ไขการทำงานของเครื่องฉายภาพยนตร์

- ประสานงานกับช่างเทคนิคประจำสาขาในการซ่อมบำรุงเครื่องฉายภาพยนตร์

- ตรวจสอบรายงานความก้าวหน้าของงานประจำสัปดาห์

สมัครตำแหน่งงานนี้

- ปฏิบัติงานตรวจสอบซ่อมบำรุงเครื่องฉายภาพยนตร์และระบบเสียงให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา 

- วิเคราะห์และแก้ไขการทำงานของเครื่องฉายภาพยนตร์

- ประสานงานกับช่างเทคนิคประจำสาขาในการซ่อมบำรุงเครื่องฉายภาพยนตร์

สมัครตำแหน่งงานนี้

- ตรวจสอบความเรียบร้อยของระบบสาธารณูปโภค ได้แก่ ไฟฟ้า ประปา แอร์ และอุปกรณ์อื่นๆ ภายในโรงภาพยนตร์

- ดำเนินการซ่อมแซมเครื่องใช้ และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและให้บริการตลอดเวลา

- จัดทำบันทึกและรายงานการซ่อมแซมประจำวัน

- ควบคุมดูแลซับพลายเออร์ในกรณี เข้ามาดำเนินการซ่อมอุปกรณ์ต่าง ๆ

- ปฏิบัติงานตรวจสอบซ่อมบำรุงเครื่องฉายภาพยนตร์และระบบเสียงให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา 

- วิเคราะห์และแก้ไขการทำงานของเครื่องฉายภาพยนตร์

สมัครตำแหน่งงานนี้

- วางแผนเส้นทางขับรถประชาสัมพันธ์ 

- ตรวจสอบสภาพรถและเครื่องเสียงให้พร้อมใช้งาน

- รับผิดชอบงานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ภาพยนตร์

- รับผิดชอบงานส่งเอกสารของสาขา

สมัครตำแหน่งงานนี้

- ต้อนรับและบริการลูกค้า

- รับออเดอร์เครืองดื่มจากลูกค้า

- ชงเครื่องดื่ม อาทิ กาแฟ ชา ฯลฯ

- ดูแลความสะอาดและความเรียบร้อยภายในร้าน

สมัครตำแหน่งงานนี้

- ต้อนรับและบริการลูกค้า

- รับออเดอร์เครืองดื่มจากลูกค้า

- ชงเครื่องดื่ม อาทิ กาแฟ ชา ฯลฯ

- ดูแลความสะอาดและความเรียบร้อยภายในร้าน

สมัครตำแหน่งงานนี้

- จัดเตรียมความพร้อมของสถานที่ อุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน

- ดูแลรักษาอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้พร้อมใช้งาน

- ประกอบอาหาร ตามรายการให้ถูกต้อง สะอาด ถูกสุขลักษณะ ตามที่บริษัทฯ กำหนด

- รายงานความเสียหาย แตกหัก ของ อุปกรณ์และเครื่องใช้ต่าง ๆ ภายในครัว

สมัครตำแหน่งงานนี้

- จัดเตรียมความพร้อมของสถานที่ อุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ และพร้อมที่จะให้บริการ

- เป็นผู้ช่วยของพนักงานในตำแหน่งกุ๊ก จัดเตรียม ตรวจเช็ค และเบิกวัตถุดิบ รวมถึงการล้างทำความสะอาดวัถุดิบ ให้พร้อมต่อการจัดปกอบอาหาร

- ดูแลรักษาความ ของอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งาน

สมัครตำแหน่งงานนี้