• เลขที่ 444 อาคารเอ็ม บี เค ทาวเวอร์ ชั้นที่ 10-11 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

Marketing Communication Department Manager

รายละเอียดงาน

- ร่วมกำหนดนโยบายและกลยุทธ์การสื่อสารการตลาด สร้างสรรค์กิจกรรมการตลาด เพื่อหวังผลในการสร้างภาพลักษณ์ของบริษัท ประเมินเป้าหมายด้านการสื่อสารการตลาด ทั้งในระยะยาวและระยะสั้น บริหารดูแลแผนการสื่อสารการตลาดภายใต้งบประมาณและขอบเขตที่กำหนด รวมถึง บริหารจัดการงานและพนักงานภายใต้บังคับบัญชาอย่างมีประสิทธิภาพ ให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ และเป็นตามเป้าหมายที่วางไว้ตามนโยบายบริษัท

- ร่วมกับผู้บริหารระดับสูงในการกำหนดทิศทางและเป้าหมายทางการสื่อสารการตลาดขององค์กรและกำหนดกลยุทธ์ด้านการสื่อสารการตลาดตามนโยบายของบริษัท

- วางนโยบายการทำงานของแผนกต่าง ๆ ในฝ่ายสื่อสารการตลาดให้สอดคล้องกับนโยบายขององค์กร

- กำหนดเป้าหมายและมาตรฐานในการทำงานของแผนกต่าง ๆ ในฝ่ายสื่อสารการตลาด เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของฝ่ายสื่อสารการตลาดโดยรวม

- พิจารณาอนุมัติเบื้องต้นในส่วนของแผนและงบประมาณที่ใช้ในแต่ละกิจกรรมของทุกแผนกในฝ่าย

- ควบคุม ตรวจสอบ และติดตามผลการทำกิจกรรมต่าง ๆ ของฝ่ายสื่อสารการตลาดให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

- ร่วมแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่ผู้จัดการแผนกไม่สามารถตัดสินใจหรือแก้ไขได้เอง

- สรุปและวิเคราะห์ผลงานเป็นรายเดือนและนำเสนอ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด และผู้บริหารระดับสูง

- วางแผนอัตรากำลังร่วมกับแผนกบริหารและทรัพยากรบุคคล

- ดำเนินการสรรหา คัดเลือกพนักงานในระดับผู้จัดการแผนก

- ให้คำแนะนำ สอนงาน ควบคุม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้จัดการแผนก และให้ผลสะท้อนกลับอย่างสม่ำเสมอ เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงงาน

- กำหนดแนวทางในการบริหารงานบุคคล วางแผนการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรในฝ่ายสื่อสารการตลาดในทุกระดับชั้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน

- ปฏิบัติงานในหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการตลาด, สื่อสารการตลาด, นิเทศศาสตร์, สื่อสารมวลชน หรือ สายงานบริหาร

- มีประสบการณ์มากกว่า 8 ปี ในสายงานบริหารการสื่อสารทางการตลาด

- มีความรู้ด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

- กำหนดแนวทางในการบริหารงานบุคคล วางแผนการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรในฝ่ายสื่อสารการตลาดในทุกระดับชั้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน

- วางแผนกลยุทธ์สื่อสารการตลาด เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด

- วางแผนอัตรากำลังร่วมกับแผนกบริหารและทรัพยากรบุคคล ดำเนินการสรรหา คัดเลือกพนักงานในระดับผู้จัดการ

- สรุปและวิเคราะห์ผลงานเป็นรายเดือนและนำเสนอผู้บริหารระดับสูง

- ร่วมแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่ผู้จัดการแผนกไม่สามารถตัดสินใจหรือแก้ไขได้เอง

- ควบคุม ตรวจสอบ และติดตามผลการทำกิจกรรมต่าง ๆ ของฝ่ายสื่อสารการตลาดให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

- มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

- มีทักษะในการสื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

- มีความเป็นผู้นำสูง


ทราบข่าวสารรับสมัครจาก | RECEIVED THIS REQUIREMENT FORM

รายละเอียดส่วนตัว | PERSONAL DATA
cm
kgการรับราชการทหาร | MILITARY SERVICE

ประวัติการศึกษา | EDUCATION BACKGROUND

ประวัติการทำงาน | EMPLOYMENT BACKGROUND
อัปเดตข้อมูล ชื่อบริษัท เบอร์โทรศัพท์ ตั้งแต่ ถึง ตำแหน่งเริ่มต้น เงินเดือนเริ่มต้น ตำแหน่งสุดท้าย เงินเดือนสุดท้าย ลักษณะงาน เหตุผลที่ลาออก

กรุณาแนะนำตัวท่านเพื่อให้บริษัทฯ รู้จักตัวท่านดีขึ้น เช่น ประสบการณ์หรือลักษณะงานที่สนใจ ฯลฯ    (อย่างน้อย 80 ตัวอักษร) *

รายการเอกสารหลักฐานต่างๆ
ประเภทเอกสาร
ย้อนกลับ