• เลขที่ 444 อาคารเอ็ม บี เค ทาวเวอร์ ชั้นที่ 10-11 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

Cost Controller

รายละเอียดงาน

- จัดทำทะเบียนผู้รับเหมางาน โครงการต่าง ๆ ของบริษัทและจัดหาผู้รับเหมารายใหม่สำรองไว้เมื่อจำเป็น

- ตรวจสอบราคา/เปรียบเทียบราคาของผู้รับเหมางานนำเสนอผู้บังคับบัญชา เพื่อพิจารณาจัดซื้อ/จัดจ้าง

- ตรวจสอบตั้งเบิกค่างวดงานของผู้รับเหมางาน ติดตามผลสรุปการเบิกจ่ายค่างวดงาน

- สรุปการงบลงทุนค่างานของโครงการต่าง ๆ ของบริษัท

- จัดเก็บเอกสาร BOQ และแบบก่อสร้าง As built & Manual งานโครงการต่าง ๆ ของบริษัท

- จัดเก็บสัญญาจ้างเหมางานโครงการต่าง ๆ ของบริษัท

- ปฏิบัติงานในหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

- ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

- ระดับการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไปสาขาวิศวกรรมโยธา สถาปัตยกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์ตรงตามหน้าที่งานอย่างน้อย 1 ปี

- ภาษาอังกฤษพอใช้ ทั้งการฟัง พูด อ่านและเขียน

- คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word และ Excel

- มีความละเอียด รอบคอบในการทำงาน

- มีความรู้ในด้านงานตกแต่งภายใน งานบริหารโครงการหรืองานก่อสร้าง

- มีความสามารถในการวางแผนและควบคุมผู้อื่นให้ปฏิบัติตามแผนที่กำหนดไว้

- มีทักษะในการทำงานเป็นทีม

- มีความสามารถในการต่อรองและโน้มน้าวผู้อื่น

- สามารถทำงานได้รวดเร็ว ถูกต้องและทันเวลาที่กำหนด

- มีทักษะการสื่อสาร ทั้งฟัง พูด อ่านและเขียน

- สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

- มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายให้แล้วเสร็จตามที่กำหนดได้ด้วยตัวเอง

- กล้าตัดสินใจ และสามารถควบคุมคนหลากหลายประเภท

- มีอัธยาศัยและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลทั่วไป ทั้งในและนอกบริษัท

- มีความเป็นมืออาชีพ วางตัวเหมาะสมและน่าไว้วางใจ

- มีไหวพริบและมีความจำดี


ทราบข่าวสารรับสมัครจาก | RECEIVED THIS REQUIREMENT FORM

รายละเอียดส่วนตัว | PERSONAL DATA
cm
kgการรับราชการทหาร | MILITARY SERVICE

ประวัติการศึกษา | EDUCATION BACKGROUND

ประวัติการทำงาน | EMPLOYMENT BACKGROUND
อัปเดตข้อมูล ชื่อบริษัท เบอร์โทรศัพท์ ตั้งแต่ ถึง ตำแหน่งเริ่มต้น เงินเดือนเริ่มต้น ตำแหน่งสุดท้าย เงินเดือนสุดท้าย ลักษณะงาน เหตุผลที่ลาออก

กรุณาแนะนำตัวท่านเพื่อให้บริษัทฯ รู้จักตัวท่านดีขึ้น เช่น ประสบการณ์หรือลักษณะงานที่สนใจ ฯลฯ    (อย่างน้อย 80 ตัวอักษร) *

รายการเอกสารหลักฐานต่างๆ
ประเภทเอกสาร
ย้อนกลับ