• เลขที่ 444 อาคารเอ็ม บี เค ทาวเวอร์ ชั้นที่ 10-11 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

ผู้จัดการสาขา

รายละเอียดงาน

- วางแผนและควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานในสาขาในแต่ละวัน ดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในส่วนโรงภาพยนตร์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
- ควบคุมระเบียบวินัยในการทำงาน วางแผนกำหนดมาตรการป้องกันการทุจริตการลงโทษ การละเลยต่อหน้าที่หรือบกพร่องละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานในระดับต่าง ๆ 
- ควบคุม ดูแลรายได้จากการขายบัตรชมภาพยนตร์ อาหารและเครื่องดื่ม ทั้งในรูปแบบของเงินสดและเครดิต รวมทั้งดูแลการจัดเก็บเงินเข้าตู้นิรภัย และนำเงินสดเข้าบัญชีธนาคารของบริษัท
- ประเมินสถานการณ์คู่แข่งในบริเวณใกล้เคียง และรวบรวมข้อมูลส่งให้ผู้จัดการแผนกปฏิบัติการ (Theater) และฝ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องรับทราบเพื่อปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การตลาดใหม่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
- ปฏิบัติงานในหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

- เพศชาย / หญิง

- อายุ 28 ปี ขึ้นไป

- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาการบริหารจัดการ บริหารงานบุคคล การโรงแรม นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป ในสายงานบริการ โรงแรม ร้านอาหาร หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง

- มีความสามารถในการบริหาร และปกครองคนในระดับปฏิบัติการ

- สามารถทำงานเป็นทีมได้

- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้    ***(เฉพาะสาขาเอ็มโพเรี่ยม)***


ทราบข่าวสารรับสมัครจาก | RECEIVED THIS REQUIREMENT FORM

รายละเอียดส่วนตัว | PERSONAL DATA
cm
kgการรับราชการทหาร | MILITARY SERVICE

ประวัติการศึกษา | EDUCATION BACKGROUND

ประวัติการทำงาน | EMPLOYMENT BACKGROUND
อัปเดตข้อมูล ชื่อบริษัท เบอร์โทรศัพท์ ตั้งแต่ ถึง ตำแหน่งเริ่มต้น เงินเดือนเริ่มต้น ตำแหน่งสุดท้าย เงินเดือนสุดท้าย ลักษณะงาน เหตุผลที่ลาออก

กรุณาแนะนำตัวท่านเพื่อให้บริษัทฯ รู้จักตัวท่านดีขึ้น เช่น ประสบการณ์หรือลักษณะงานที่สนใจ ฯลฯ    (อย่างน้อย 80 ตัวอักษร) *

รายการเอกสารหลักฐานต่างๆ
ประเภทเอกสาร
ย้อนกลับ