• เลขที่ 444 อาคารเอ็ม บี เค ทาวเวอร์ ชั้นที่ 10-11 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

Admin

รายละเอียดงาน

- จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายงานที่รับผิดชอบ
- ดูแลความพร้อมของเอกสารหรือสถานที่ที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมของฝ่ายงาน
- จัดทำรายงานประจำการประชุมหรือสรุปผลการทำงานของหน่วยงาน
- ประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทและหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น
- จัดเก็บเอกสารต่าง ๆ และดูแลระบบเอกสารของแผนก
- ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

- วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขา คหกรรมศาสตร์, การท่องเที่ยวและการโรงแรม, บัญชีการเงิน, การจัดการ, บริหารทรัพยากรบุคคล หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ หรือมีประสบการณ์การทำงานด้านงานธุรการ 0-2 ปีขึ้นไป
- ภาษาอังกฤษพอใช้ ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน
- มีทักษะการสื่อสารที่ดี ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน
- มีทักษะคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word, Excel, Internet
- มีความละเอียดรอบคอบ
- มีทักษะในการจัดเก็บเอกสาร
- มีความขยัน อดทน และมีความกระตือรือร้นในการทำงาน
- มีใจรักงานบริการ
- มีอัธยาศัยและมนุษย์สัมพันธ์ดีกับบุคคลทั่วไป
- มีทัศนคติที่ดีในการทำงานร่วมกับผู้อื่น
- ใฝ่รู้และชอบการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ตลอดเวลา
- ทำงานโดยเน้นเป้าหมาย และยืดหยุ่นสามารถปรับตัวได้เร็ว


ทราบข่าวสารรับสมัครจาก | RECEIVED THIS REQUIREMENT FORM

รายละเอียดส่วนตัว | PERSONAL DATA
cm
kgการรับราชการทหาร | MILITARY SERVICE

ประวัติการศึกษา | EDUCATION BACKGROUND

ประวัติการทำงาน | EMPLOYMENT BACKGROUND
อัปเดตข้อมูล ชื่อบริษัท เบอร์โทรศัพท์ ตั้งแต่ ถึง ตำแหน่งเริ่มต้น เงินเดือนเริ่มต้น ตำแหน่งสุดท้าย เงินเดือนสุดท้าย ลักษณะงาน เหตุผลที่ลาออก

กรุณาแนะนำตัวท่านเพื่อให้บริษัทฯ รู้จักตัวท่านดีขึ้น เช่น ประสบการณ์หรือลักษณะงานที่สนใจ ฯลฯ    (อย่างน้อย 80 ตัวอักษร) *

รายการเอกสารหลักฐานต่างๆ
ประเภทเอกสาร
ย้อนกลับ