• เลขที่ 444 อาคารเอ็ม บี เค ทาวเวอร์ ชั้นที่ 10-11 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

Senior Creative

รายละเอียดงาน

- สร้างสรรค์ (Creative) และพัฒนาแนวคิด (Concept) รูปแบบ (Theme) งานสื่อสารการตลาดของบริษัท ทั้งในรูปแบบสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ กิจกรรมพิเศษ (Event) หรือโครงการอื่น ๆ (Project) ตามที่ได้รับมอบหมาย

- สร้างสรรค์ และจัดทำ Corporate Identity (CI), Key Concept หรือ ข้อมูลสำคัญสำหรับใช้ในการสื่อสารการตลาด เพื่อต้นแบบให้ส่วนงานอื่น ๆ นำไปปรับใช้และพัฒนาได้อย่างเหมาะสม

- ประชุมร่วมกับแผนก Graphic หรือ ส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดทิศทางในการพัฒนาชิ้นงาน

- การสร้างสรรค์และพัฒนาแนวคิด ต้องสอดคล้องกับภาพลักษณ์และกลยุทธ์ขององค์กร รวมถึงกลุ่มเป้าหมาย และช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม

- ศึกษา วิเคราะห์ และเรียนรู้งานสื่อสารการตลาดของคู่แข่ง รวมถึงองค์กรอื่น ๆ ทั้งในและต่างประเทศเป็นประจำ เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาด และพฤติกรรมผู้บริโภค

- เสนอแนะ ให้คำแนะนำ เกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ในงานสื่อสารการตลาดประเภทต่าง ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชา หรือแผนกอื่น ๆ ขอคำปรึกษา

- ปฏิบัติงานในหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี สาขาโฆษณาประชาสัมพันธ์ นิเทศศาสตร์ นิเทศศิลป์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป มีประสบการณ์งาน Creative หรืองานออกแบบและสื่อโฆษณา

- ภาษาอังกฤษดี ในการอ่านและเขียน

- มีทักษะการสื่อสารดี ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน

- มีความสามารถดีเยี่ยมในด้านการใช้ภาษาเขียนเพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์

- คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word, Excel, Power Point

- มีทักษะการพิมพ์ไทย-อังกฤษ

- มีความรู้เกี่ยวกับการโฆษณาประชาสัมพันธ์ประเภทต่าง ๆ

- มีทักษะในการนำเสนองานต่อผู้บริหาร

- เป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์อย่างสูง

- ทำงานโดยเน้นเป้าหมาย และยืดหยุ่นสามารถปรับตัวได้เร็ว

- ชอบเรียนรู้ หมั่นหาข้อมูลใหม่ ๆ

- ขยัน อดทน และมีความกระตือรือร้นในการทำงาน

- อัธยาศัยและมนุษย์สัมพันธ์ดีกับบุคคลทั่วไป

- มีทัศนคติที่ดีในการทำงานร่วมกับผู้อื่น

- สามารถทำงานได้รวดเร็ว ถูกต้องและทันเวลาที่กำหนด


ทราบข่าวสารรับสมัครจาก | RECEIVED THIS REQUIREMENT FORM

รายละเอียดส่วนตัว | PERSONAL DATA
cm
kgการรับราชการทหาร | MILITARY SERVICE

ประวัติการศึกษา | EDUCATION BACKGROUND

ประวัติการทำงาน | EMPLOYMENT BACKGROUND
อัปเดตข้อมูล ชื่อบริษัท เบอร์โทรศัพท์ ตั้งแต่ ถึง ตำแหน่งเริ่มต้น เงินเดือนเริ่มต้น ตำแหน่งสุดท้าย เงินเดือนสุดท้าย ลักษณะงาน เหตุผลที่ลาออก

กรุณาแนะนำตัวท่านเพื่อให้บริษัทฯ รู้จักตัวท่านดีขึ้น เช่น ประสบการณ์หรือลักษณะงานที่สนใจ ฯลฯ    (อย่างน้อย 80 ตัวอักษร) *

รายการเอกสารหลักฐานต่างๆ
ประเภทเอกสาร
ย้อนกลับ