• เลขที่ 444 อาคารเอ็ม บี เค ทาวเวอร์ ชั้นที่ 10-11 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

พนักงานขับรถแห่

รายละเอียดงาน

- วางแผนเส้นทางขับรถประชาสัมพันธ์ 

- ตรวจสอบสภาพรถและเครื่องเสียงให้พร้อมใช้งาน

- รับผิดชอบงานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ภาพยนตร์

- รับผิดชอบงานส่งเอกสารของสาขา

คุณสมบัติ

- เพศชาย

- วุฒิ ม.3 ขึ้นไป

-  มีความชำนาญเส้นทางในพื้นที่

- มีทักษะในการดูแลรักษารถยนต์ และการใช้อุปกรณ์เครื่องเสียง

- สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี


ทราบข่าวสารรับสมัครจาก | RECEIVED THIS REQUIREMENT FORM

รายละเอียดส่วนตัว | PERSONAL DATA
cm
kgการรับราชการทหาร | MILITARY SERVICE

ประวัติการศึกษา | EDUCATION BACKGROUND

ประวัติการทำงาน | EMPLOYMENT BACKGROUND
อัปเดตข้อมูล ชื่อบริษัท เบอร์โทรศัพท์ ตั้งแต่ ถึง ตำแหน่งเริ่มต้น เงินเดือนเริ่มต้น ตำแหน่งสุดท้าย เงินเดือนสุดท้าย ลักษณะงาน เหตุผลที่ลาออก

กรุณาแนะนำตัวท่านเพื่อให้บริษัทฯ รู้จักตัวท่านดีขึ้น เช่น ประสบการณ์หรือลักษณะงานที่สนใจ ฯลฯ    (อย่างน้อย 80 ตัวอักษร) *

รายการเอกสารหลักฐานต่างๆ
ประเภทเอกสาร
ย้อนกลับ