• เลขที่ 444 อาคารเอ็ม บี เค ทาวเวอร์ ชั้นที่ 10-11 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

Creative and Production Design Department Manager

รายละเอียดงาน

- ร่วมกับผู้บริหารระดับสูงในการกำหนดทิศทางและกลยุทธ์การออกแบบด้านภาพและเนื้อหาของแบรนด์ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการตลาด และการสื่อสารการตลาดของบริษัทให้เป็นไปในทิศทางเดียว

- บริหารจัดการและวางแผนงานด้านการออบแบบที่ช่วยสร้างอัตลักษณ์ของแบรนด์

- วางนโยบายการทำงาน กำหนดเป้าหมาย และมาตรฐานในการทำงานของแผนกต่าง ๆ ในฝ่าย เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย สอดคล้องกับนโยบายขององค์กร

- บริหารการจัดทำ Corporate Identity (CI) เพื่อให้ส่วนงานอื่น ๆ ในบริษัทสามารถ นำไปปรับใช้และพัฒนาได้อย่างเหมาะสม

- เสนอแนะ ให้คำแนะนำ เกี่ยวกับงานออกแบบด้านภาพและเนื้อหาของแบรนด์ ตามที่ผู้บังคับบัญชา หรือแผนกอื่น ๆ ขอคำปรึกษา

- พิจารณาอนุมัติเบื้องต้นในส่วนของแผนและงบประมาณที่ใช้ในแต่ละกิจกรรมของทุกแผนกในฝ่าย

- ควบคุม ตรวจสอบ และติดตามผลการทำกิจกรรมต่าง ๆ ของฝ่าย ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

- ร่วมแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่ผู้จัดการแผนกไม่สามารถตัดสินใจหรือแก้ไขได้เอง

- สามารถวางแผนและประเมินเป้าหมายการสื่อสารด้านภาพและเนื้อหาของแบรนด์ ทั้งในระยะยาวและระยะสั้น

- สรุปและวิเคราะห์ผลงานเป็นรายเดือนและนำเสนอ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด และผู้บริหารระดับสูง

- วางแผนอัตรากำลังร่วมกับแผนกบริหารและทรัพยากรบุคคล

- ดำเนินการสรรหา คัดเลือกพนักงานในระดับผู้จัดการแผนก

- ให้คำแนะนำ สอนงาน ควบคุม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้จัดการแผนก และให้ผลสะท้อนกลับอย่างสม่ำเสมอ เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงงาน

- กำหนดแนวทางในการบริหารงานบุคคล วางแผนการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรในฝ่ายสื่อสารการตลาดในทุกระดับชั้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน

- ปฏิบัติงานในหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

- การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาสื่อสารการตลาด, นิเทศศาสตร์, นิเทศศิลป์, ออกแบบ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์ มากกว่า 8 ปี ในสายงาน Creative, Graphic Design, Branding

- ความรู้ด้านภาษา สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

- กำหนดแนวทางในการบริหารงานบุคคล วางแผนการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรในฝ่ายทุกระดับชั้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน

- สามารถวางแผนกลยุทธ์งานออกแบบแบรนด์ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด

- สามารถวางแผนอัตรากำลังร่วมกับแผนกบริหารและทรัพยากรบุคคล ดำเนินการสรรหา คัดเลือกพนักงานในระดับผู้จัดการ

- สรุปและวิเคราะห์ผลงานเป็นรายเดือนและนำเสนอผู้บริหารระดับสูง

- ร่วมแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่ผู้จัดการแผนกไม่สามารถตัดสินใจหรือแก้ไขได้เอง

- ควบคุม ตรวจสอบ และติดตามผลการทำกิจกรรมต่าง ๆ ของฝ่ายสื่อสารการตลาดให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

- มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

- มีทักษะในการสื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

- มีความเป็นผู้นำสูงทราบข่าวสารรับสมัครจาก | RECEIVED THIS REQUIREMENT FORM

รายละเอียดส่วนตัว | PERSONAL DATA
cm
kgการรับราชการทหาร | MILITARY SERVICE

ประวัติการศึกษา | EDUCATION BACKGROUND

ประวัติการทำงาน | EMPLOYMENT BACKGROUND
อัปเดตข้อมูล ชื่อบริษัท เบอร์โทรศัพท์ ตั้งแต่ ถึง ตำแหน่งเริ่มต้น เงินเดือนเริ่มต้น ตำแหน่งสุดท้าย เงินเดือนสุดท้าย ลักษณะงาน เหตุผลที่ลาออก

กรุณาแนะนำตัวท่านเพื่อให้บริษัทฯ รู้จักตัวท่านดีขึ้น เช่น ประสบการณ์หรือลักษณะงานที่สนใจ ฯลฯ    (อย่างน้อย 80 ตัวอักษร) *

รายการเอกสารหลักฐานต่างๆ
ประเภทเอกสาร
ย้อนกลับ