• เลขที่ 444 อาคารเอ็ม บี เค ทาวเวอร์ ชั้นที่ 10-11 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

Accounting Officer

รายละเอียดงาน

- ติดต่อประสานงานกับทาง BANK, แผนก/ฝ่ายต่าง ๆ และทางสาขา
- จัดทำตารางรายได้เพื่อนำส่ง ค่าเช่า (รอบวันที่ 1, 16)
- คัดแยกเอกสารจากทาง BANK (ใบกำกับภาษี, ใบสำคัญลดหนี้ ใบแจ้งยอดเงินเข้าบัญชี)
- บันทึกข้อมูลรายได้ ของทางสาขา เข้าโปรแกรมบัญชี
- ออกรายงานภาษีขายทุกสิ้นเดือน
- Reconciliation ข้อมูลที่บันทึกเข้าโปรแกรมบัญชี
- จัดส่งใบกับภาษีของ BANK ให้ทางแผนก Account Payable
- ปฏิบัติงานในหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

- วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาบัญชีและการเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หากมีประสบการณ์ ด้านธุรกิจบันเทิงหรือโรงแรมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ หรือ มีประสบการณ์มา 0 - 3 ปีขึ้นไป
- ภาษาอังกฤษดี ทั้งการฟัง พูด อ่านและเขียน
- ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word และ Excel ได้ดี
- มีทักษะด้านตัวเลข การคำนวณ สถิติ บัญชีและการเงิน
- มีความละเอียด รอบคอบในด้านงานเอกสารและตัวเลข
- สามารถทำงานได้รวดเร็ว ทันเวลาที่กำหนด
- มีทักษะด้านการสื่อสาร ทั้งฟัง พูด อ่านและเขียน
- ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปบัญชีได้
- มีความรู้ในมาตรฐานการบัญชีและกฎหมายภาษีอากร
- มีทักษะด้านการวางแผนงาน และด้านการตรวจสอบเอกสารและการวิเคราะห์ข้อมูล
- มีทักษะการเจรจา ต่อรอง และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
- มีความรับผิดชอบอย่างสูง ซื่อสัตย์
- สามารถคิดและวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ
- จัดการกับปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ได้เอง
- มีความอดทนต่อการทำงานที่ต่อเนื่องเป็นเวลานานได้ดี
- มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลทั่วไปทุกระดับทั้งในและนอกบริษัท
- สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
- มีความสามารถในการโน้มน้าวและชักจูงผู้อื่น
- เรียนรู้เร็ว มีความคิดสร้างสรรค์


ทราบข่าวสารรับสมัครจาก | RECEIVED THIS REQUIREMENT FORM

รายละเอียดส่วนตัว | PERSONAL DATA
cm
kgการรับราชการทหาร | MILITARY SERVICE

ประวัติการศึกษา | EDUCATION BACKGROUND

ประวัติการทำงาน | EMPLOYMENT BACKGROUND
อัปเดตข้อมูล ชื่อบริษัท เบอร์โทรศัพท์ ตั้งแต่ ถึง ตำแหน่งเริ่มต้น เงินเดือนเริ่มต้น ตำแหน่งสุดท้าย เงินเดือนสุดท้าย ลักษณะงาน เหตุผลที่ลาออก

กรุณาแนะนำตัวท่านเพื่อให้บริษัทฯ รู้จักตัวท่านดีขึ้น เช่น ประสบการณ์หรือลักษณะงานที่สนใจ ฯลฯ    (อย่างน้อย 80 ตัวอักษร) *

รายการเอกสารหลักฐานต่างๆ
ประเภทเอกสาร
ย้อนกลับ