• เลขที่ 444 อาคารเอ็ม บี เค ทาวเวอร์ ชั้นที่ 10-11 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

Account Excutive (AE)

รายละเอียดงาน

- ขายสื่อโฆษณาในโรงภาพยนตร์ พื้นที่เช่าโฆษณาในส่วนโรงภาพยนตร์และ Strike Bowl 
- ป้ายโฆษณาบริเวณภายนอก บริเวณห้องน้ำและ Banner หน้าโรงภาพยนตร์และ Bowling
- หาลูกค้ารายใหม่ นำเสนอโปรแกรมส่งเสริมการขาย กระตุ้นยอดขาย
- ศึกษาความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ วิเคราะห์และหาทางออกร่วมกับผู้จัดการแผนกเพื่อกำหนดกลยุทธ์การขายและปิดการขาย
- ดูแลและอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าหลังการขาย
- จัดทำใบเสนอราคาและติดตามการขาย
- ประสานงานกับแผนกโปรแกรมและธุรกิจภาพยนตร์ในรายละเอียดที่ได้ตกลงไว้กับลูกค้าก่อนฉายสื่อโฆษณา
- ตรวจสอบคิวสื่อโฆษณาในโรงภาพยนตร์ให้เป็นไปตามที่ได้ตกลงไว้กับลูกค้า
- ติดตามความเคลื่อนไหวของภาพยนตร์แนวต่าง ๆ ที่เข้าฉายหรือที่นิยมในตลาดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการนำเสนอการขาย
- เข้าพบและเยี่ยมเยียนลูกค้าและคู่ค้าประจำและรายใหม่ ๆ อย่างสม่ำเสมอ
- วางแผน ศึกษาแนวทาง เทคนิค วิธีการขายและบริการใหม่ ๆ ในตลาดเพื่อกระตุ้นยอดขาย
- ประสานงานกับสาขา ดูงาน และเก็บข้อมูลต่าง ๆ เพื่อใช้ในการวางแผนการขายอย่างสม่ำเสมอ
- จัดทำรายงานการเข้าพบลูกค้าและการปิดขายเสนอผู้จัดการแผนกทุกสัปดาห์
- ประสานงานกับสาขา แผนกอาหารและเครื่องดื่มและแผนกโปรแกรมและธุรกิจภาพยนตร์ตามที่ได้รับมอบหมายจากทีมขายและผู้บังคับบัญชา
- ปฏิบัติงานในหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

- ระดับการศึกษา ปริญญาตรีด้านการตลาด การประชาสัมพันธ์ การจัดการและสาขาที่เกี่ยวข้อง
- หากมีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป ด้านงานโรงภาพยนตร์ มาก่อนจะเป็นประโยชน์อย่างมาก
- ภาษาอังกฤษดีทั้งการอ่านและเขียน
- มีทักษะการสื่อสารดี ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน
- มีทักษะคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word, Excel, PowerPoint
- มีความละเอียดรอบคอบ
- มีทักษะในด้านงานเอกสาร
- มีไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
- ทำงานได้รวดเร็ว ถูกต้องและทันเวลาที่กำหนด
- ขยัน อดทน และมีความกระตือรือร้นในการทำงาน
- คล่องแคล่วในการติดต่อประสานงาน
- อัธยาศัยและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลทั่วไป
- มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
- มีทัศนคติที่ดีในการทำงานร่วมกับผู้อื่น

ทราบข่าวสารรับสมัครจาก | RECEIVED THIS REQUIREMENT FORM

รายละเอียดส่วนตัว | PERSONAL DATA
cm
kgการรับราชการทหาร | MILITARY SERVICE

ประวัติการศึกษา | EDUCATION BACKGROUND

ประวัติการทำงาน | EMPLOYMENT BACKGROUND
อัปเดตข้อมูล ชื่อบริษัท เบอร์โทรศัพท์ ตั้งแต่ ถึง ตำแหน่งเริ่มต้น เงินเดือนเริ่มต้น ตำแหน่งสุดท้าย เงินเดือนสุดท้าย ลักษณะงาน เหตุผลที่ลาออก

กรุณาแนะนำตัวท่านเพื่อให้บริษัทฯ รู้จักตัวท่านดีขึ้น เช่น ประสบการณ์หรือลักษณะงานที่สนใจ ฯลฯ    (อย่างน้อย 80 ตัวอักษร) *

รายการเอกสารหลักฐานต่างๆ
ประเภทเอกสาร
ย้อนกลับ