• เลขที่ 444 อาคารเอ็ม บี เค ทาวเวอร์ ชั้นที่ 10-11 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

Graphic Designer

รายละเอียดงาน

- สร้างสรรค์งานออกแบบ Key art/Art work , ปรับไซส์ Art work หรือปรับสื่อจาก Art work ลูกค้าสำหรับสื่อกิจกรรมการตลาด เช่น Print AD , P.O.P , DM , Coupon , Digital , Online และอื่น ๆ
- สร้างสรรค์งานออกแบบ Presentation สำหรับฝ่าย Business Development เพื่อเป็นเครื่องมือในการขายสื่อโฆษณาให้บรรลุเป้าหมาย ภายใต้นโยบายขององค์กร
- สร้างสรรค์งานออกแบบ Presentation เพื่อเพิ่มมูลค่าในการนำเสนอลูกค้า
- อัพเดท Presentation สำหรับฝ่าย Business Development ตามระยะเวลาที่เหมาะสม ประกอบด้วย SF Profile , Movie Line up และอื่น ๆ เพื่อให้เป็นมาตราฐานเดียวกันในการนำเสนอลูกค้า
- ตรวจสอบชิ้นงานเพื่อขออนุมัติจากผู้บังคับบัญชา และแผนกเจ้าของชิ้นงาน และประสานงานเกี่ยวกับรายละเอียดชิ้นงานในการสั่งพิมพิ์ชิ้นงาน
- เป็นตัวกลางในการประสานงานเกี่ยวกับการผลิตชิ้นงาน ในกรณีที่จำเป็นต้องใช้ Vendor หรือ Supplier ภายนอก
- ทำรายงานสรุปผลงาน รวบรวมและจัดเก็บสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทั้งหมดของฝ่าย Business Development อย่างเป็นระบบ
- ร่วมประชุม และ นำเสนอผลงานให้ผู้บังคับบัญชา แผนก หรือฝ่ายที่เกี่ยวข้องพิจารณาและช่วยแก้ไขตามความเหมาะสม
- ปฎิบัติงานในหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการประชาสัมพันธ์ โฆษณาหรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป ด้านงาน Graphic Designer หากเคยทำงานสื่อโรงภาพยนตร์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
- ภาษาอังกฤษดี ทั้งการฟัง พูด อ่านและเขียน
- มีความชำนาญโปรแกรม Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Premier Pro
- มีทักษะคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word, Excel, Power Point
- มีทักษะการสื่อสารดี ทั้งการฟัง พูด อ่านและเขียน
- สนใจความเคลื่อนไหวในภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศ
- มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
- ชอบงานท้าทายที่มีการเปลี่ยนแปลงสูง
- สามารถรับมือกับแรงกดดันจากสิ่งต่าง ๆ ได้ดี
- มีความคล่องตัว ทำงานโดยเน้นเป้าหมายและสามารถปรับตัวได้เร็ว
- ซื่อสัตย์ ขยัน อดทนและมีความมุ่งมั่นในการทำงานให้เกิดความสำเร็จและบรรลุเป้าหมายด้วยตนเอง
- มีทัศนคติที่ดีในการทำงานร่วมกับผู้อื่น
- ใช้คอมพิวเตอร์ MAC ในการทำงาน


ทราบข่าวสารรับสมัครจาก | RECEIVED THIS REQUIREMENT FORM

รายละเอียดส่วนตัว | PERSONAL DATA
cm
kgการรับราชการทหาร | MILITARY SERVICE

ประวัติการศึกษา | EDUCATION BACKGROUND

ประวัติการทำงาน | EMPLOYMENT BACKGROUND
อัปเดตข้อมูล ชื่อบริษัท เบอร์โทรศัพท์ ตั้งแต่ ถึง ตำแหน่งเริ่มต้น เงินเดือนเริ่มต้น ตำแหน่งสุดท้าย เงินเดือนสุดท้าย ลักษณะงาน เหตุผลที่ลาออก

กรุณาแนะนำตัวท่านเพื่อให้บริษัทฯ รู้จักตัวท่านดีขึ้น เช่น ประสบการณ์หรือลักษณะงานที่สนใจ ฯลฯ    (อย่างน้อย 80 ตัวอักษร) *

รายการเอกสารหลักฐานต่างๆ
ประเภทเอกสาร
ย้อนกลับ