• เลขที่ 444 อาคารเอ็ม บี เค ทาวเวอร์ ชั้นที่ 10-11 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

Project Development Officer

รายละเอียดงาน

- ดูแลงานเอกสารต่าง ๆ ในแผนก เช่น เอกสารเกี่ยวกับ specs เครื่องมือ เครื่องใช้ เฟอร์นิเจอร์ วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ สำหรับโรงภาพยนตร์ คาราโอเกะและโบว์ลิ่ง
- จัดทำรายงานศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนและเอกสารอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
- ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ภายในและภายนอกบริษัท ตรวจสอบเอกสารสั่งซื้อ ติดตามกำหนดส่ง การติดตั้ง เครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุและอุปกรณ์ เฟอร์นิเจอร์ และระบบแสง เสียงต่าง ๆ ในพื้นที่สาขาให้เป็นไปตาม specs ที่กำหนด
- รับเรื่อง กรองเรื่องต่าง ๆ ในแผนก ติดตามตารางการทำงานของผู้ออกแบบและ supplier
- ควบคุมและดูแลสต็อกเครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่สั่งซื้อเข้ามาก่อนติดตั้งที่สาขา
- ประสานงานกับฝ่ายบัญชีการเงิน ฝ่ายการตลาด ฝ่ายบริหารโครงการ และแผนกอื่น ๆ
- บันทึกและเก็บข้อมูลต่าง ๆ เพื่อใช้ในการวางแผนพัฒนาธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ
- ปฏิบัติงานในหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

- ระดับการศึกษาปริญญาตรี สาขาอิเลคทรอนิกส์ ไฟฟ้า การจัดการหรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

- ความรู้ด้านภาษาภาษาอังกฤษพอใช้ ทั้งการฟัง พูด อ่านและเขียน

- มีทักษะการสื่อสารที่ดี ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน

- มีทักษะคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word, Excel, Power Point

- มีความละเอียดรอบคอบ

- มีทักษะในการจัดเก็บเอกสารและข้อมูล

- มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน

- ขยัน อดทนและมีความกระตือรือร้นในการทำงาน

- มีใจรักงานบริการ

- อัธยาศัยและมนุษย์สัมพันธ์ดีกับบุคคลทั่วไป

- มีทัศนคติที่ดีในการทำงานร่วมกับผู้อื่น

- ใฝ่รู้และชอบเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ


ทราบข่าวสารรับสมัครจาก | RECEIVED THIS REQUIREMENT FORM

รายละเอียดส่วนตัว | PERSONAL DATA
cm
kgการรับราชการทหาร | MILITARY SERVICE

ประวัติการศึกษา | EDUCATION BACKGROUND

ประวัติการทำงาน | EMPLOYMENT BACKGROUND
อัปเดตข้อมูล ชื่อบริษัท เบอร์โทรศัพท์ ตั้งแต่ ถึง ตำแหน่งเริ่มต้น เงินเดือนเริ่มต้น ตำแหน่งสุดท้าย เงินเดือนสุดท้าย ลักษณะงาน เหตุผลที่ลาออก

กรุณาแนะนำตัวท่านเพื่อให้บริษัทฯ รู้จักตัวท่านดีขึ้น เช่น ประสบการณ์หรือลักษณะงานที่สนใจ ฯลฯ    (อย่างน้อย 80 ตัวอักษร) *

รายการเอกสารหลักฐานต่างๆ
ประเภทเอกสาร
ย้อนกลับ