• เลขที่ 444 อาคารเอ็ม บี เค ทาวเวอร์ ชั้นที่ 10-11 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

Business Analyst Assistant Manager Vista Core

รายละเอียดงาน

- ดูแลระบบงาน Promotion, Voucher, Loyalty System ให้สอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจ การประสานงานทีมพัฒนาระบบ ทั้ง in-house และ outsource

- ศึกษาระบบและฟังก์ชันต่าง ๆ ของ Cinema, Bowling Core Application อย่างละเอียด เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาและปรับปรุงระบบตามความต้องการของผู้ใช้

- ศึกษาระบบและฟังก์ชันต่าง ๆ ของ Promotion, Voucher, Loyalty Application อย่างละเอียด เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาและปรับปรุงระบบตามความต้องการของผู้ใช้

- ประเมินความต้องการในการใช้ระบบ Promotion, Loyalty และ Implement ระบบตามความต้องการของผู้ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

- ประสานงานหน่วยงานต่าง ๆ ให้คำปรึกษาแก่ผู้ใช้งาน เพื่อให้สามารถใช้งานระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- ศึกษาเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับธุรกิจ

- ประสานงานทีมพัฒนาระบบ ทั้งในส่วนงานพัฒนาระบบภายในบริษัทและภายนอกบริษัท เพื่อให้พัฒนาระบบให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้และเหมาะสมกับธุรกิจ

- ประสานงานหน่วยงานผู้ใช้ระบบเพื่อทดสอบระบบและวางกระบวนการใช้งานหลังจากการพัฒนาระบบเสร็จสิ้น รวมถึงอบรมการใช้งานให้กับหน่วยงานต่าง ๆ

- ให้ความช่วยเหลือทีมแก้ไขปัญหาในกรณีที่ระบบมีปัญหา และประสานงานกับ Vendor/ทีมพัฒนาระบบ เพื่อดำเนินการแก้ปัญหาอย่างทันท่วงที

- ปฏิบัติงานในหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

- การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขา Computer Science, MIS หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ 3-4 ปี ด้านการพัฒนาระบบและสารสนเทศ หรือ Implementation
- มีประสบการณ์ 1-2 ปี ด้านการวิเคราะห์ความต้องการทางธุรกิจ (Business Analyst)
- หากมีประสบการณ์ด้านการ Implement ระบบ Promotion, Loyalty, CRM จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน
- มีความคิดเชิงตรรกวิทยา (Logical Thinking)
- เข้าใจรูปแบบ และกระบวนการพัฒนาระบบเป็นอย่างดี
- มีทักษะการสื่อสารและการประสานงานเป็นอย่างดี
- มีทักษะในการกำหนดแผนงานการพัฒนาระบบ และควบคุมกระบวนการพัฒนาระบบให้เสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดในแผนงาน
- มีความละเอียดรอบคอบ
- สามารถทำเอกสาร Requirement Spec., Development Concept Spec., Test Scenario, Test Script, Project Signoff ได้
- เข้าใจการทำงานของฐานข้อมูล MS SQL สามารถใช้ tools ในการ query ได้ดี
- ขยัน อดทน และมีความกระตือรือร้นในการทำงาน
- อัธยาศัยและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลทั่วไป
- มีทัศนคติที่ดีในการทำงานร่วมกับผู้อื่น
- สนใจและชอบการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ตลอดเวลา
- สามารถรับมือกับแรงกดดันจากสิ่งต่าง ๆ ได้ดี
- มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ดี


ทราบข่าวสารรับสมัครจาก | RECEIVED THIS REQUIREMENT FORM

รายละเอียดส่วนตัว | PERSONAL DATA
cm
kgการรับราชการทหาร | MILITARY SERVICE

ประวัติการศึกษา | EDUCATION BACKGROUND

ประวัติการทำงาน | EMPLOYMENT BACKGROUND
อัปเดตข้อมูล ชื่อบริษัท เบอร์โทรศัพท์ ตั้งแต่ ถึง ตำแหน่งเริ่มต้น เงินเดือนเริ่มต้น ตำแหน่งสุดท้าย เงินเดือนสุดท้าย ลักษณะงาน เหตุผลที่ลาออก

กรุณาแนะนำตัวท่านเพื่อให้บริษัทฯ รู้จักตัวท่านดีขึ้น เช่น ประสบการณ์หรือลักษณะงานที่สนใจ ฯลฯ    (อย่างน้อย 80 ตัวอักษร) *

รายการเอกสารหลักฐานต่างๆ
ประเภทเอกสาร
ย้อนกลับ