• เลขที่ 444 อาคารเอ็ม บี เค ทาวเวอร์ ชั้นที่ 10-11 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

Senior Software Developer

รายละเอียดงาน

- พัฒนาระบบที่ได้รับมอบหมายตาม Spec ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ด้วย Tools ที่เหมาะสม

- ศึกษาระบบและฟังก์ชันต่าง ๆ ของ Cinema, Bowling Core Application อย่างละเอียด เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาและปรับปรุงระบบตามความต้องการของผู้ใช้

- ศึกษาฟังก์ชัน API ของระบบงานต่าง ๆ อย่างละเอียด เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาและปรับปรุงระบบ

- พัฒนาระบบที่ได้รับมอบหมายตาม Specification ที่กำหนด ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

- ติดตามเทคโนโลยีด้านการพัฒนา นำเอา Tools ใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุด

- ทดสอบระบบหลังจากพัฒนาเสร็จสิ้น

- ให้ความช่วยเหลือผู้ใช้งานในการแก้ไขปัญหาในกรณีที่ระบบมีปัญหา

- ติดตามผลการใช้งานในระบบ Software เพื่อหาทางป้องกันข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น

- ปฏิบัติงานในหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

- ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา Computer Science, MIS หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาระบบและสารสนเทศ 3 ปีขึ้นไป

- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน

- มีความคิดเชิงตรรกวิทยา (Logical Thinking)

- เข้าใจรูปแบบ และกระบวนการพัฒนาระบบเป็นอย่างดี

- มีทักษะการสื่อสารและการประสานงานเป็นอย่างดี

- มีความละเอียดรอบคอบ

- สามารถทำเอกสาร Program Spec., Test Scenario ได้

- สามารถใช้ Tool ต่างๆ ในการพัฒนาระบบได้เป็นอย่างดี เช่น ASP, PHP, J2SE, J2ME, .Net, VB, Delphi, MS SQL, Java, Object C

- เข้าใจการทำงานของฐานข้อมูล MS SQL สามารถใช้ tools ในการ query ได้ดี

- ขยัน อดทน และมีความกระตือรือร้นในการทำงาน

- อัธยาศัยและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลทั่วไป

- มีทัศนคติที่ดีในการทำงานร่วมกับผู้อื่น

- สนใจและชอบการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ตลอดเวลา

- สามารถรับมือกับแรงกดดันจากสิ่งต่าง ๆ ได้ดี

- มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ดี


ทราบข่าวสารรับสมัครจาก | RECEIVED THIS REQUIREMENT FORM

รายละเอียดส่วนตัว | PERSONAL DATA
cm
kgการรับราชการทหาร | MILITARY SERVICE

ประวัติการศึกษา | EDUCATION BACKGROUND

ประวัติการทำงาน | EMPLOYMENT BACKGROUND
อัปเดตข้อมูล ชื่อบริษัท เบอร์โทรศัพท์ ตั้งแต่ ถึง ตำแหน่งเริ่มต้น เงินเดือนเริ่มต้น ตำแหน่งสุดท้าย เงินเดือนสุดท้าย ลักษณะงาน เหตุผลที่ลาออก

กรุณาแนะนำตัวท่านเพื่อให้บริษัทฯ รู้จักตัวท่านดีขึ้น เช่น ประสบการณ์หรือลักษณะงานที่สนใจ ฯลฯ    (อย่างน้อย 80 ตัวอักษร) *

รายการเอกสารหลักฐานต่างๆ
ประเภทเอกสาร
ย้อนกลับ