• เลขที่ 444 อาคารเอ็ม บี เค ทาวเวอร์ ชั้นที่ 10-11 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

สิทธิประโยชน์

Benefit and Perk

กองทุนประกันสังคม

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

กองทุนเงินทดแทน

ประกันสุขภาพ

อุบัติเหตุ (กลุ่ม)

ชุดเยี่ยมไข้พนักงาน

ตรวจสุขภาพประจำปี

สวัสดิการชมภาพยนตร์

โบนัสประจำปี
(ตามผลประกอบการ)

สวัสดิการอื่นๆ