• เลขที่ 444 อาคารเอ็ม บี เค ทาวเวอร์ ชั้นที่ 10-11 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

Business Application Manager

รายละเอียดงาน

- วางแผน บริหาร จัดการ และควบคุมการทำงานในแผนก IT เกี่ยวกับการพัฒนาระบบให้สอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจ การประสานงานทีมพัฒนาระบบ ทั้ง in-house และ outsource หน้าที่คือ ติดตั้ง รักษา และพัฒนาระบบปัจจุบัน รวมไปถึงโอกาสในการอัพเดทเวอร์ชั่นใหม่ หรือ การเปลี่ยนระบบใหม่ เพื่อให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถใช้อย่างประสิทธิภาพ และเพิ่มประสิทธิผลของคนในองค์กร ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวิเคราะห์ข้อมูลในระบบ และดำเนินการติดตั้ง หรือ พัฒนา แอพพลิเคชั่นตัวใหม่ ๆ เพื่อรองรับการทำงานและประมวลข้อมูลและปฏิบัติงานอื่นตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานเทคโนโลยีตามความเหมาะสมและที่ได้รับมอบหมาย

- กำหนดนโยบายการดำเนินงานของแผนก ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใต้บังคับบัญชา

- ควบคุม กำกับดูแลทีม สำหรับการดูแลระบบงาน IT

- ประสานงานกับคนในและคนนอก (3rd parties) ในการติดตั้ง รักษา และพัฒนาระบบ หรือโครงการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงการต่อรองราคาและผลงาน

- ศึกษาระบบงานต่างๆในบริษัท เพื่อปรับปรุงให้เหมาะสมกับธุรกิจ ใช้งานง่าย ลดความซ้ำซ้อนของงาน

- ประเมินความต้องการในการใช้ระบบต่างๆในองค์กร และให้ความเห็นในการปรับปรุงและพัฒนาระบบต่าง ๆ

- ศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับธุรกิจ

- ควบคุม กำกับ ดูแล งานแต่ละโครงการให้เป็นไปตามเป้าหมายและทันตามเวลาที่กำหนด

- ประสานงานหน่วยงานต่างๆ ให้คำปรึกษาแก่ผู้ใช้งาน เพื่อให้สามารถใช้งานระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- ประสานงานทีมพัฒนาระบบ ทั้งในส่วนงานพัฒนาระบบภายในบริษัทและภายนอกบริษัท เพื่อให้พัฒนาระบบให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้และเหมาะสมกับธุรกิจ

- ประสานงานหน่วยงานผู้ใช้ระบบเพื่อทดสอบระบบและวางกระบวนการใช้งานหลังจากการพัฒนาระบบเสร็จสิ้น

- วางแผนเพื่อสรรหา คัดเลือก ฝึกอบรม และให้คำแนะนำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของผู้ใต้บังคับบัญชา

- ปฏิบัติงานในหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

- ระดับการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา Computer Science, MIS หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ 5-6 ปี ด้านการพัฒนาระบบและสารสนเทศ
- มีประสบการณ์ 3-4 ปี ด้านการวิเคราะห์ความต้องการทางธุรกิจ (Business Analyst)
- มีประสบการณ์ 1-2 ปี ด้านการบริหารบุคคลากร
- สามารถเดินทางไปทำงานที่เชียงใหม่ได้เป็นบางช่วงเวลา เช่น ไป Implement ระบบ หรือไปตรวจเช็คระบบ
- ความรู้ด้านสื่อสารภาษาอังกฤษได้ ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน
- มีความคิดเชิงตรรกวิทยา (Logical Thinking)
- เข้าใจรูปแบบและกระบวนการพัฒนาระบบเป็นอย่างดี
- มีทักษะการสื่อสารและการประสานงานเป็นอย่างดี
- มีทักษะการเป็นผู้นำ ควบคุมการทำงานของทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- มีทักษะในการกำหนดแผนงานการพัฒนาระบบ และควบคุมกระบวนการพัฒนาระบบให้เสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดในแผนงาน
- มีความละเอียดรอบคอบ
- มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
- มีความสามารถทำเอกสาร Requirement Spec., Development Concept Spec., Test Scenario, Test Script, Project Signoff ได้
- มีความเข้าใจการทำงานของฐานข้อมูล MS SQL สามารถใช้ tools ในการ query ได้ดี
- มีความขยัน อดทน และมีความกระตือรือร้นในการทำงาน
- อัธยาศัยและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลทั่วไป
- มีทัศนคติที่ดีในการทำงานร่วมกับผู้อื่น
- มีความสนใจและชอบการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ตลอดเวลา
- สามารถรับมือกับแรงกดดันจากสิ่งต่าง ๆ ได้ดี
- มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ดี

ทราบข่าวสารรับสมัครจาก | RECEIVED THIS REQUIREMENT FORM

รายละเอียดส่วนตัว | PERSONAL DATA
cm
kgการรับราชการทหาร | MILITARY SERVICE

ประวัติการศึกษา | EDUCATION BACKGROUND

ประวัติการทำงาน | EMPLOYMENT BACKGROUND
อัปเดตข้อมูล ชื่อบริษัท เบอร์โทรศัพท์ ตั้งแต่ ถึง ตำแหน่งเริ่มต้น เงินเดือนเริ่มต้น ตำแหน่งสุดท้าย เงินเดือนสุดท้าย ลักษณะงาน เหตุผลที่ลาออก

กรุณาแนะนำตัวท่านเพื่อให้บริษัทฯ รู้จักตัวท่านดีขึ้น เช่น ประสบการณ์หรือลักษณะงานที่สนใจ ฯลฯ    (อย่างน้อย 80 ตัวอักษร) *

รายการเอกสารหลักฐานต่างๆ
ประเภทเอกสาร
ย้อนกลับ