• เลขที่ 444 อาคารเอ็ม บี เค ทาวเวอร์ ชั้นที่ 10-11 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

ผู้ช่วยผู้จัดการ

รายละเอียดงาน

- ตรวจสอบดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความสะอาดในโรงภาพยนตร์และบริเวณภายนอก

- ควบคุมระเบียบวินัยในการทำงาน ตรวจสอบการทำงานของพนักงานในแต่ละกะ ป้องกันการทุจริต การละเลยต่อหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานในระดับต่าง ๆ 

- ดูแลและอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า และสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า

- แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นหน้างาน เช่นลูกค้า ระบบการขายตั๋ว สิ่งอำนวยความสะดวกในและนอกโรงภาพยนตร์

- สอนงาน แนะนำงาน และอบรมพนักงานในส่วนปฏิบัติการอย่างสม่ำเสมอ

- ปฏิบัติงานในหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

- เพศชาย / หญิง

- อายุ 25 ปี ขึ้นไป

- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาการบริหารจัดการ บริหารงานบุคคล การโรงแรม นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป ในสายงานบริการ โรงแรม ร้านอาหาร หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง

- มีความสามารถในการบริหาร และปกครองคนในระดับปฏิบัติการ

- สามารถทำงานเป็นทีมได้

- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้    *** (เฉพาะสาขาเอ็มโพเรี่ยม) ***


ทราบข่าวสารรับสมัครจาก | RECEIVED THIS REQUIREMENT FORM

รายละเอียดส่วนตัว | PERSONAL DATA
cm
kgการรับราชการทหาร | MILITARY SERVICE

ประวัติการศึกษา | EDUCATION BACKGROUND

ประวัติการทำงาน | EMPLOYMENT BACKGROUND
อัปเดตข้อมูล ชื่อบริษัท เบอร์โทรศัพท์ ตั้งแต่ ถึง ตำแหน่งเริ่มต้น เงินเดือนเริ่มต้น ตำแหน่งสุดท้าย เงินเดือนสุดท้าย ลักษณะงาน เหตุผลที่ลาออก

กรุณาแนะนำตัวท่านเพื่อให้บริษัทฯ รู้จักตัวท่านดีขึ้น เช่น ประสบการณ์หรือลักษณะงานที่สนใจ ฯลฯ    (อย่างน้อย 80 ตัวอักษร) *

รายการเอกสารหลักฐานต่างๆ
ประเภทเอกสาร
ย้อนกลับ