• เลขที่ 444 อาคารเอ็ม บี เค ทาวเวอร์ ชั้นที่ 10-11 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่การตลาดอาวุโสประจำสาขา

รายละเอียดงาน

- บริหารยอดขาย ในส่วนของ Group Booking และ สื่อโฆษณา ให้กับคู่ค้าในท้องถิ่นให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด

- สามารถสร้างกลยุทธ์ ทางการตลาดต่าง ๆ ในท้องถิ่น เพื่อให้สอดคล้องกับ ธุรกิจภาพยนตร์ของบริษัท เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด

- สร้างความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มลูกค้าใหม่ในการดึงดูดให้เข้ามาใช้บริการ และรักษาฐานลูกค้าเดิมและกลับมาใช้บริการอย่างสม่ำเสมอ

- ร่วมมือกับพันธมิตรในท้องที่ ในการจัดกิจกรรมทางการตลาดในทุกปี

- วิเคราะห์ผลพร้อมรายงานจัดทำข้อมูลทางการตลาดต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ คู่แข่งเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาและวางแผนทางการตลาดต่อไป

- ควบคุมดูแลและประสานงานกิจกรรม ที่ได้รับมอบหมายจากฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องภายในสาขาให้มีความราบรื่นและเรียบร้อยสมบูรณ์นำมาซึ่งความพึงพอใจของลูกค้า

คุณสมบัติ

- เพศ ชาย / หญิง
- อายุ 25 ปี ขึ้นไป
- วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ ประชาสัมพันธ์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- หากมีประสบการณ์ด้านสายงานการตลาด การประชาสัมพันธ์ การติดต่อประสานงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
- สามารถทำงานได้รวดเร็ว ถูกต้องและทันเวลาที่กำหนด

ทราบข่าวสารรับสมัครจาก | RECEIVED THIS REQUIREMENT FORM

รายละเอียดส่วนตัว | PERSONAL DATA
cm
kgการรับราชการทหาร | MILITARY SERVICE

ประวัติการศึกษา | EDUCATION BACKGROUND

ประวัติการทำงาน | EMPLOYMENT BACKGROUND
อัปเดตข้อมูล ชื่อบริษัท เบอร์โทรศัพท์ ตั้งแต่ ถึง ตำแหน่งเริ่มต้น เงินเดือนเริ่มต้น ตำแหน่งสุดท้าย เงินเดือนสุดท้าย ลักษณะงาน เหตุผลที่ลาออก

กรุณาแนะนำตัวท่านเพื่อให้บริษัทฯ รู้จักตัวท่านดีขึ้น เช่น ประสบการณ์หรือลักษณะงานที่สนใจ ฯลฯ    (อย่างน้อย 80 ตัวอักษร) *

รายการเอกสารหลักฐานต่างๆ
ประเภทเอกสาร
ย้อนกลับ