• เลขที่ 444 อาคารเอ็ม บี เค ทาวเวอร์ ชั้นที่ 10-11 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

กุ๊ก (Cook) "เฉพาะธุรกิจโบว์ลิ่ง"

รายละเอียดงาน

- จัดเตรียมความพร้อมของสถานที่ อุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน

- ดูแลรักษาอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้พร้อมใช้งาน

- ประกอบอาหาร ตามรายการให้ถูกต้อง สะอาด ถูกสุขลักษณะ ตามที่บริษัทฯ กำหนด

- รายงานความเสียหาย แตกหัก ของ อุปกรณ์และเครื่องใช้ต่าง ๆ ภายในครัว

คุณสมบัติ

- เพศชาย / หญิง

- วุฒิ ม.3 ขึ้นไป

- มีความรู้ด้านการทำอาหาร

- สามารถทำอาหารได้ตามที่ได้รับมอบหมาย

- มีใจรักในการบริการ


ทราบข่าวสารรับสมัครจาก | RECEIVED THIS REQUIREMENT FORM

รายละเอียดส่วนตัว | PERSONAL DATA
cm
kgการรับราชการทหาร | MILITARY SERVICE

ประวัติการศึกษา | EDUCATION BACKGROUND

ประวัติการทำงาน | EMPLOYMENT BACKGROUND
อัปเดตข้อมูล ชื่อบริษัท เบอร์โทรศัพท์ ตั้งแต่ ถึง ตำแหน่งเริ่มต้น เงินเดือนเริ่มต้น ตำแหน่งสุดท้าย เงินเดือนสุดท้าย ลักษณะงาน เหตุผลที่ลาออก

กรุณาแนะนำตัวท่านเพื่อให้บริษัทฯ รู้จักตัวท่านดีขึ้น เช่น ประสบการณ์หรือลักษณะงานที่สนใจ ฯลฯ    (อย่างน้อย 80 ตัวอักษร) *

รายการเอกสารหลักฐานต่างๆ
ประเภทเอกสาร
ย้อนกลับ