• เลขที่ 444 อาคารเอ็ม บี เค ทาวเวอร์ ชั้นที่ 10-11 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

Leasing & Tenant Officer (เจ้าหน้าที่ขายพื้นที่เช่า)

รายละเอียดงาน

- รับผิดชอบงานงานขายและงานบริการร้านค้าพื้นที่เช่าในโครงการ SF ให้เป็นไปตามเป้าหมายและแผนงานของฝ่าย Leasing

- นำเสนอการขายพื้นที่และ ทำเอกสารชี้แจงรายละเอียดการเช่าให้กับร้านค้าเพื่อพิจารณาการลงพื้นที่

- คัดสรรคู่ค้า ที่เหมาะสมและมีศักยภาพในการเช่าพื้นที่

- เตรียมข้อมูลโครงการเพื่อเสนอขายพื้นที่เช่า โน้มน้าว จูงใจ ให้ร้านค้ามีความมั่นใจและตัดสินใจเช่าพื้นที่หาข้อมูลร้านค้ารายใหม่ ๆ ที่น่าสนใจเพื่อนำเสนอ

- จัดทำรายงานการหาร้านค้า และการปิดการขายเพื่อนำเสนอผู้จัดการแผนกให้ทราบทุกสัปดาห์

- ดูแลการติดตามแผนงานเข้าตกแต่งร้าน และการวางเงินประกันการตกแต่งจากผู้เช่าจัดทำใบเสนอราคาเพื่อนำเสนอ และติดตามงานขาย

- แนะนำ และให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการเช่าพื้นที่ให้กับลูกค้าได้อย่างถูกต้อง

- ทำสรุป และนำเสนอเงื่อนไขต่าง ๆ ประกอบการพิจารณาการเช่าพื้นที่ เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณานำเสนอเพื่อขออนุมัติตามลำดับขั้นตอน

- ดูแล ติดตาม และอำนวยความสะดวกให้กับร้านค้าหลังการขายทุกราย

- หาผู้เช่ารายใหม่ทดแทนพื้นที่ที่ว่าง ให้ทันตามกำหนดเวลา

- จัดทำรายงานการนำเสนอการขายพื้นที่ให้กับลูกค้าเพื่อนำเสนอผู้จัดการแผนกทุกสัปดาห์

- ติตตามการต่อสัญญาเช่าของร้านค้าที่อยู่ในความดูแล เพื่อนำเสนอข้อมูลในการพิจารณาการปรับอัตราค่าเช่า ค่าบริการ ค่าบริการอุปกรณ์ ในการต่อสัญญาคราวใหม่เพื่อทำรายงานสรุป

- นำเสนอเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ได้รับจากร้านค้าเพื่อนำเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อขออนุมัติ

- ติดตามเอกสารต่างๆจากลูกค้าเพื่อประกอบในการต่อสัญญาคราวใหม่ให้ครบถ้วน ถูกต้อง

- ประสานงานกับฝ่ายกฏหมายติดตามเรื่องการออกสัญญา

- ประสานงานกับฝ่ายบัญชีเรื่องการปรับ เพิ่ม หรือลด อัตราค่าเช่าคราวใหม่

- ประสานงานกับต่างสาขา ในการติดตามปัญหาของร้านค้าที่อยู่ในความดูแล

- อำนวยความสะดวกให้กับร้านค้าในการขอใช้สื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ

- ปฏิบัติงานในหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

- การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารงานทั่วไป การจัดการ การตลาดหรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป ด้านการประสานงานขาย

- มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษพอใช้ ทั้งการฟัง พูด อ่านและเขียน

- มีทักษะในการรับโทรศัพท์และการขายทางโทรศัพท์

- มีทักษะในการโน้มน้าวชักจูง

- มีทักษะการสื่อสารดี ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน

- สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word, Excel, Power Point, Internet ได้ดี

- สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

- มีความสามารถในการติดต่อและประสานงาน

- ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน และมีความมุ่งมั่นในการทำงานให้เกิดความสำเร็จและบรรลุเป้าหมายด้วยตนเอง

- มีอัธยาศัยและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับคนหลายระดับ

- มีใจรักงานบริการ

- มีทัศนคติที่ดีในการทำงานร่วมกับผู้อื่น

- สามารถรับมือกับแรงกดดันจากสิ่งต่าง ๆ ได้ดี


ทราบข่าวสารรับสมัครจาก | RECEIVED THIS REQUIREMENT FORM

รายละเอียดส่วนตัว | PERSONAL DATA
cm
kgการรับราชการทหาร | MILITARY SERVICE

ประวัติการศึกษา | EDUCATION BACKGROUND

ประวัติการทำงาน | EMPLOYMENT BACKGROUND
อัปเดตข้อมูล ชื่อบริษัท เบอร์โทรศัพท์ ตั้งแต่ ถึง ตำแหน่งเริ่มต้น เงินเดือนเริ่มต้น ตำแหน่งสุดท้าย เงินเดือนสุดท้าย ลักษณะงาน เหตุผลที่ลาออก

กรุณาแนะนำตัวท่านเพื่อให้บริษัทฯ รู้จักตัวท่านดีขึ้น เช่น ประสบการณ์หรือลักษณะงานที่สนใจ ฯลฯ    (อย่างน้อย 80 ตัวอักษร) *

รายการเอกสารหลักฐานต่างๆ
ประเภทเอกสาร
ย้อนกลับ