• เลขที่ 444 อาคารเอ็ม บี เค ทาวเวอร์ ชั้นที่ 10-11 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

Leasing & Tenant Supervisor (เจ้าหน้าที่ขายพื้นที่เช่าอาวุโส)

รายละเอียดงาน

- รับผิดชอบงานประสานงานขายและบริการลูกค้าในกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ การขายพื้นที่เช่าในโครงการ SF ให้เป็นไปตามเป้าหมายและแผนงานของฝ่าย Leasing

- รับผิดชอบดูแล และบริหารพื้นที่เช่าที่รับผิดชอบเพื่อก่อให้เกิดรายได้สูงสุดแก่องค์กร

- นำเสนอการขายพื้นที่และ ทำเอกสารชี้แจงรายละเอียดการเช่าให้กับร้านค้าเพื่อพิจารณาการลงพื้นที่

- วิเคราะห์ข้อมูลของร้านค้าในการพิจารณาลงพื้นที่แต่ละสาขาให้เหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของบริษัท ภายใต้เงื่อนไข ข้อกำหนด ระเบียบ กฎเกณฑ์และนโยบายของบริษัท

- หาผู้เช่ารายใหม่ทดแทนพื้นที่ว่าง ให้คำปรึกษา แนะนำข้อมูลติดต่อประสานงานกับผุ้เช่าในเรื่องการเช่าพื้นที่ และเงื่อนไขการเช่า

- ทำสรุปรายการงานขายพื้นที่ และการปิดการขายเพื่อนำเสนอผู้จัดการแผนกให้รับทราบทุกสัปดาห์

- แนะนำ และให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการเช่าพื้นที่ให้กับลูกค้าได้อย่างถูกต้อง

- ทำสรุป และนำเสนอเงื่อนไขต่าง ๆ ประกอบการพิจารณาการเช่าพื้นที่ เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณานำเสนอเพื่อขออนุมัติตามลำดับขั้นตอน

- ติดตามความเคลื่อนไหวของร้านค้าในความรับผิดชอบอย่างใกล้ชิดเพื่อเป็นข้อมูลในการนำเสนอผู้จัดการแผนก

- ควบคุมดูแลงานที่เกี่ยวข้องในแผนกให้สำเร็จลุล่วงตามหน้าที่ให้แล้วเสร็จ ถูกต้องครบถ้วนตามความประสงค์และนโยบายของบริษัท

- หาผู้เช่ารายใหม่ทดแทนพื้นที่ที่ว่าง ให้ทันตามกำหนดเวลา

- ตรวจสอบการต่อสัญญาเช่าของร้านค้าทำรายงานสรุป เพื่อนำเสนอข้อมูลในการพิจารณาการปรับอัตราค่าเช่า ค่าบริการ ค่าบริการอุปกรณ์ ในการต่อสัญญาคราวใหม่

- นำเสนอเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ได้รับจากร้านค้าเพื่อนำเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อขออนุมัติ

- ติดตามการประสานงานกับต่างสาขา ในการแก้ไขปัญหาของร้านค้าที่อยู่ในความดูแล

คุณสมบัติ

- การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารงานทั่วไป การจัดการ การตลาดหรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป ด้านการประสานงานขาย การบริหารพื้นที่เช่าในศูนย์การค้า
- มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษพอใช้ ทั้งการฟัง พูด อ่านและเขียน
- มีทักษะในการรับโทรศัพท์และการขายทางโทรศัพท์
- มีทักษะในการโน้มน้าวชักจูง
- มีทักษะการสื่อสารดี ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word, Excel, Power Point, Internet ได้ดี
- สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
- มีความสามารถในการติดต่อและประสานงาน
- ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน และมีความมุ่งมั่นในการทำงานให้เกิดความสำเร็จและบรรลุเป้าหมายด้วยตนเอง
- มีอัธยาศัยและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับคนหลายระดับ
- มีใจรักงานบริการ
- มีทัศนคติที่ดีในการทำงานร่วมกับผู้อื่น
- สามารถรับมือกับแรงกดดันจากสิ่งต่าง ๆ ได้ดี

ทราบข่าวสารรับสมัครจาก | RECEIVED THIS REQUIREMENT FORM

รายละเอียดส่วนตัว | PERSONAL DATA
cm
kgการรับราชการทหาร | MILITARY SERVICE

ประวัติการศึกษา | EDUCATION BACKGROUND

ประวัติการทำงาน | EMPLOYMENT BACKGROUND
อัปเดตข้อมูล ชื่อบริษัท เบอร์โทรศัพท์ ตั้งแต่ ถึง ตำแหน่งเริ่มต้น เงินเดือนเริ่มต้น ตำแหน่งสุดท้าย เงินเดือนสุดท้าย ลักษณะงาน เหตุผลที่ลาออก

กรุณาแนะนำตัวท่านเพื่อให้บริษัทฯ รู้จักตัวท่านดีขึ้น เช่น ประสบการณ์หรือลักษณะงานที่สนใจ ฯลฯ    (อย่างน้อย 80 ตัวอักษร) *

รายการเอกสารหลักฐานต่างๆ
ประเภทเอกสาร
ย้อนกลับ