• เลขที่ 444 อาคารเอ็ม บี เค ทาวเวอร์ ชั้นที่ 10-11 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

Senior Local Area Marketing Executive

รายละเอียดงาน

- ดำเนินการวางแผนจากฝ่ายต่าง ๆ ทั้งในและนอกบริษัท เพื่อให้การทำกิจกรรมและ Local Promotion ของโรงภาพยนตร์ บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่วางแผนไว้

- ศึกษาข้อมูลทางการตลาดต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ ธุรกิจภาพยนตร์ของบริษัท และของคู่แข่งเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาและวางแผนทางการตลาดต่อไป

- ติดตามการปฎิบัติงานให้เป็นไปตามแผนงานและดูแลทีมงานการตลาดประจำสาขาให้ปฎิบัติตามแผนงานของ Local Area Marketing ที่ได้กำหนดไว้

- ดำเนินการประสานงานทำ Direct Marketing ของสาขา ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

- ประสานงานการจัดกิจกรรม Road Show ของสาขา ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

- จัดทำและควบคุมค่าใช้จ่ายเงินสดย่อยสำหรับการทำกิจกรรม และ Promotion ของแต่ละสาขาเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

- จัดทำงบประมาณสั่งซื้อสื่อ และ อุปกรณ์ต่าง ๆ สำหรับการทำกิจกรรมและ Promotion ของสาขา

- ติดต่อประสานงานกับศูนย์การค้าต่าง ๆ ร่วมกันพัฒนากิจกรรมทางการตลาดร่วมกัน

- ดำเนินงานกิจกรรมสำหรับสาขาเปิดใหม่ที่สร้างการรับรู้แบรนด์ในชุมชนท้องถิ่นและการสร้างจำนวนลูกค้าให้ไปใช้บริการยังโรงภาพยนตร์ ตลอดจนประสานงานกับศูนย์การค้าในการขอพื้นที่ประชาสัมพันธ์ตามจุดต่าง ๆ

คุณสมบัติ

- วุฒิปริญญาตรี ด้านการตลาด การประชาสัมพันธ์ การจัดการและสาขาที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป หากมีประสบการณ์ด้านงานโรงภาพยนตร์ มาก่อนจะเป็นประโยชน์อย่างมาก

- ภาษาอังกฤษดี ทั้งการอ่านและเขียน

- มีทักษะการสื่อสารดี ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน

- มีทักษะคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word, Excel, Power Point

- มีทักษะการพิมพ์ดีดไทย-อังกฤษ

- มีความละเอียดรอบคอบ

- มีทักษะในด้านงานเอกสาร

- มีไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

- ทำงานได้รวดเร็ว ถูกต้องและทันเวลาที่กำหนด

- ขยัน อดทน และมีความกระตือรือร้นในการทำงาน

- คล่องแคล่วในการติดต่อประสานงาน

- อัธยาศัยและมนุษย์สัมพันธ์ดีกับบุคคลทั่วไป

- มีความคิดสร้างสรรค์

- มีทัศนคติที่ดีในการทำงานร่วมกับผู้อื่น


ทราบข่าวสารรับสมัครจาก | RECEIVED THIS REQUIREMENT FORM

รายละเอียดส่วนตัว | PERSONAL DATA
cm
kgการรับราชการทหาร | MILITARY SERVICE

ประวัติการศึกษา | EDUCATION BACKGROUND

ประวัติการทำงาน | EMPLOYMENT BACKGROUND
อัปเดตข้อมูล ชื่อบริษัท เบอร์โทรศัพท์ ตั้งแต่ ถึง ตำแหน่งเริ่มต้น เงินเดือนเริ่มต้น ตำแหน่งสุดท้าย เงินเดือนสุดท้าย ลักษณะงาน เหตุผลที่ลาออก

กรุณาแนะนำตัวท่านเพื่อให้บริษัทฯ รู้จักตัวท่านดีขึ้น เช่น ประสบการณ์หรือลักษณะงานที่สนใจ ฯลฯ    (อย่างน้อย 80 ตัวอักษร) *

รายการเอกสารหลักฐานต่างๆ
ประเภทเอกสาร
ย้อนกลับ