• เลขที่ 444 อาคารเอ็ม บี เค ทาวเวอร์ ชั้นที่ 10-11 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

Internal Audit Officer

รายละเอียดงาน

- ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ เพื่อติดตามและสอบถามเกี่ยวกับเอกสารต่าง ๆ เพื่อใช้ในการตรวจสอบ

- ตรวจสอบความเรียบร้อยของเอกสารข้อมูลต่าง ๆ ที่ฝ่ายต่างๆส่งมาเพื่ออำนวยความสะดวกและรวดเร็วในการตรวจสอบข้อมูลของฝ่ายตรวจสอบภายใน

- ปฏิบัติงานตรวจสอบ โดยใช้วิธีการตรวจสอบต่างๆ

- จัดทำรายงานต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

- รับเรื่องเมื่อทีมงานออกตรวจสอบฝ่ายต่าง ๆ

- จัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้มและดูแลระบบเอกสารของฝ่าย

- ร่วมออกตรวจฝ่ายต่าง ๆ กับทีมงานเมื่อได้รับมอบหมาย

- งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

- ระดับการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี

- ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ทั้งการฟัง พูด อ่านและเขียน

- มีทักษะคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word, Excel และ PowerPoint

- มีความละเอียด รอบคอบในงานเอกสารและการจัดเก็บ

- สามารถทำงานได้รวดเร็ว ถูกต้องและทันเวลาที่กำหนด

- มีทักษะการสื่อสารทั้งฟัง พูด อ่านและเขียน

- สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

- มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายให้แล้วเสร็จตามที่กำหนดได้

- ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน รักความถูกต้อง เที่ยงตรงและเก็บรักษาความลับต่าง ๆ ได้

- ทำงานเป็นระบบ มีกฎเกณฑ์ มีแบบแผน

- มีอัธยาศัยและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลทั่วไปทั้งในและนอกบริษัท

- สามารถรับมือกับแรงกดดันจากสิ่งต่าง ๆ ได้ดี


ทราบข่าวสารรับสมัครจาก | RECEIVED THIS REQUIREMENT FORM

รายละเอียดส่วนตัว | PERSONAL DATA
cm
kgการรับราชการทหาร | MILITARY SERVICE

ประวัติการศึกษา | EDUCATION BACKGROUND

ประวัติการทำงาน | EMPLOYMENT BACKGROUND
อัปเดตข้อมูล ชื่อบริษัท เบอร์โทรศัพท์ ตั้งแต่ ถึง ตำแหน่งเริ่มต้น เงินเดือนเริ่มต้น ตำแหน่งสุดท้าย เงินเดือนสุดท้าย ลักษณะงาน เหตุผลที่ลาออก

กรุณาแนะนำตัวท่านเพื่อให้บริษัทฯ รู้จักตัวท่านดีขึ้น เช่น ประสบการณ์หรือลักษณะงานที่สนใจ ฯลฯ    (อย่างน้อย 80 ตัวอักษร) *

รายการเอกสารหลักฐานต่างๆ
ประเภทเอกสาร
ย้อนกลับ