• เลขที่ 444 อาคารเอ็ม บี เค ทาวเวอร์ ชั้นที่ 10-11 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

Recruiter (เจ้าหน้าที่สรรหา)

รายละเอียดงาน

- ดูแลและพัฒนาวิธีการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรเพื่อให้ได้ผู้สมัครที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับตำแหน่งงานและเพียงพอกับความต้องการของฝ่ายต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัท
- ดำเนินการสรรหาบุคลากรตามนโยบาย และใช้งบประมาณที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
- ติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ สถานศึกษา หรือองค์การต่าง ๆ เพื่อทำการประชาสัมพันธ์การ และหาข้อมูลสำหรับการรับสมัครพนักงาน
- ติดต่อและประสานงานกิจกรรมการออก Booth แรงงาน ของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการลงโฆษณา
- รวบรวมและจัดเก็บฐานข้อมูลผู้สมัครให้เป็นหมวดหมู่เพื่อความสะดวกในการหยิบใช้
- คัดแยกใบสมัครที่ไม่สามารถติดต่อได้หรือไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของบริษัทเพื่อดำเนินการย่อยหรือทำลายเอกสาร เพื่อลดภาระการจัดเก็บเอกสารที่ไม่มีประโยชน์
- คัดเลือกใบสมัคร ติดต่อและประสานงานกับผู้สมัครเพื่อการนัดสัมภาษณ์ ทดสอบ สัมภาษณ์เบื้องต้น เพื่อส่งต่อให้หน่วยงานต้นสังกัด
- ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

- ระดับการศึกษา ปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาบริหารงานบุคคล, รัฐศาสตร์, สังคมศาสตร์และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

- ประสบการณ์ 1-2 ปีขึ้นไป ด้านงานสรรหาบุคลากรหรืองานด้านบริหารบุคคล

- ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ระดับปานกลาง ทั้งการฟัง พูด อ่านและเขียน

- มีทักษะทางคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word, Excel ดี

- มีความช่างสังเกตเกี่ยวกับท่าทางและภาษากายของบุคคลหลากหลายประเภท

- มีทักษะในการวิเคราะห์คำตอบเพื่อนำมาเป็นคำถามในการสัมภาษณ์

- มีความละเอียด รอบคอบด้านงานจัดเก็บเอกสาร ใบสมัคร

สามารถทำงานได้รวดเร็ว ถูกต้องและทันเวลาที่กำหนด

- มีทักษะการสื่อสารทั้งฟัง พูด อ่านและเขียน

- มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายให้แล้วเสร็จตามที่กำหนด

- มีอัธยาศัยและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลทั่วไปทั้งในและนอกบริษัท

- มีใจบริการ ใจเย็น ควบคุมอารมณ์ภายใต้สถานการณ์ที่กดดันได้

- เป็นผู้ฟังที่ดีและมองโลกในแง่ดี

- มีความขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์ เก็บรักษาความลับได้


ทราบข่าวสารรับสมัครจาก | RECEIVED THIS REQUIREMENT FORM

รายละเอียดส่วนตัว | PERSONAL DATA
cm
kgการรับราชการทหาร | MILITARY SERVICE

ประวัติการศึกษา | EDUCATION BACKGROUND

ประวัติการทำงาน | EMPLOYMENT BACKGROUND
อัปเดตข้อมูล ชื่อบริษัท เบอร์โทรศัพท์ ตั้งแต่ ถึง ตำแหน่งเริ่มต้น เงินเดือนเริ่มต้น ตำแหน่งสุดท้าย เงินเดือนสุดท้าย ลักษณะงาน เหตุผลที่ลาออก

กรุณาแนะนำตัวท่านเพื่อให้บริษัทฯ รู้จักตัวท่านดีขึ้น เช่น ประสบการณ์หรือลักษณะงานที่สนใจ ฯลฯ    (อย่างน้อย 80 ตัวอักษร) *

รายการเอกสารหลักฐานต่างๆ
ประเภทเอกสาร
ย้อนกลับ