• เลขที่ 444 อาคารเอ็ม บี เค ทาวเวอร์ ชั้นที่ 10-11 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

Technical support

รายละเอียดงาน

- ดูแลบำรุงรักษาเครื่องแม่ข่าย, อุปกรณ์เครือข่าย, ระบบเครือข่ายของสาขา ให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา

- จัดเตรียมและติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อเชื่อมต่าง ๆ ให้กับผู้ใช้ทุกระดับ

- ดูแลเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้เชื่อมโยงในระบบเครือข่ายและระบบคอมพิวเตอร์ให้สามารถทำงานร่วมกันได้

- อำนวยความสะดวกและสนับสนุนการใช้งาน แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นรายวันทั้งในสำนักงานและสาขาต่าง ๆ ตามที่ร้องขอ

- ทำแผนงาน Preventive Maintenance

- ศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับธุรกิจ

- ทำการตั้งค่าและแก้ไขปัญหาของเครื่องแม่ข่ายและระบบเครือข่าย

- ดูแลระบบ LAN และ WAN ในสำนักงานและสาขา เข้าตรวจสอบระบบและแก้ไขเบื้องต้น

- เปิด e-mail account, MS Outlook ให้กับผู้ใช้รายใหม่ และยกเลิก e-mail account สำหรับพนักงานที่ลาออก

- วางแผนและดำเนินการอัพเกรด Software ที่จำเป็นเพื่อรักษาระดับการให้บริการ เช่นระบบปฏิบัติการ และ AntiVrus

- วางแผนการต่อระยะประกัน หรือสั่งซื้อใหม่สำหรับเครื่องแม่ข่าย และอุปกรณ์ Network

- ให้คำปรึกษาแก่ผู้ใช้งาน ผู้บริหาร ผู้ใต้บังคับบัญชาในกรณีที่เกิดปัญหาในระบบ

- ปฏิบัติงานในหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

- ระดับการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา Computer Science, Business Computer หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

- ประสบการณ์ 1-5 ปี ด้านการดูแล System และ Network

- สื่อสารภาษาอังกฤษได้ ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน

- มีความคิดเชิงตรรกวิทยา (Logical Thinking)

- มีความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ Hardware and Software ตลอดจน การวางระบบเครือข่าย LAN, WAN และ Internet

- มีความรู้ทางด้าน Microsoft Windows Server, Linux, Active Directory (Design, Security and Administration), Messaging (MS Exchange, Archiving, Unified Communications), Networking technologies and concepts, VMWare, IT security and Data protection, รวมถึง Cloud and mobile technology เป็นอย่างดี

- มีทักษะการสื่อสารและการประสานงานเป็นอย่างดี

- มีความละเอียดรอบคอบ

- มีความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

- ขยัน อดทน และมีความกระตือรือร้นในการทำงาน

- อัธยาศัยและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลทั่วไป

- มีทัศนคติที่ดีในการทำงานร่วมกับผู้อื่น

- สนใจและชอบการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ตลอดเวลา

- สามารถรับมือกับแรงกดดันจากสิ่งต่าง ๆ ได้ดี

- มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ดี


ทราบข่าวสารรับสมัครจาก | RECEIVED THIS REQUIREMENT FORM

รายละเอียดส่วนตัว | PERSONAL DATA
cm
kgการรับราชการทหาร | MILITARY SERVICE

ประวัติการศึกษา | EDUCATION BACKGROUND

ประวัติการทำงาน | EMPLOYMENT BACKGROUND
อัปเดตข้อมูล ชื่อบริษัท เบอร์โทรศัพท์ ตั้งแต่ ถึง ตำแหน่งเริ่มต้น เงินเดือนเริ่มต้น ตำแหน่งสุดท้าย เงินเดือนสุดท้าย ลักษณะงาน เหตุผลที่ลาออก

กรุณาแนะนำตัวท่านเพื่อให้บริษัทฯ รู้จักตัวท่านดีขึ้น เช่น ประสบการณ์หรือลักษณะงานที่สนใจ ฯลฯ    (อย่างน้อย 80 ตัวอักษร) *

รายการเอกสารหลักฐานต่างๆ
ประเภทเอกสาร
ย้อนกลับ