• เลขที่ 444 อาคารเอ็ม บี เค ทาวเวอร์ ชั้นที่ 10-11 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

Senior Network Engineer

รายละเอียดงาน

- ดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่าย และการใช้งานเครือข่ายทั้งที่ HQ, Data Center, และสาขา ให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา และมีประสิทธิภาพ
- ตรวจสอบระบบเครือข่ายและระบบป้องกันภัยเครือข่ายอย่างสม่ำเสมอ
- ศึกษาเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับธุรกิจ
- ทำการตั้งค่าและแก้ไขปัญหาระบบเครือข่าย, ทำการสำรองข้อมูลเครือข่าย
- กำหนดคุณสมบัติของอุปกรณ์เครือข่าย และทำการประสานงานการจัดซื้อ
- บริหารระบบการตรวจสอบประจำวันรวมถึงการจัดการเครือข่ายภายใน, VPN, Microsoft Active Directory (AD) และการสำรองข้อมูลระบบ (Backup, DR Site)
- กำหนดเกณฑ์ SLA ในการให้บริการและ ประสิทธิภาพของโครงสร้างพื้นฐานด้านไอที
- ดูแลบำรุงรักษาห้องแม่ข่ายของสำนักงานใหญ่และสถานที่ที่ติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายส่วนกลาง
- ให้คำปรึกษาแก่ผู้ใช้งาน ผู้บริหาร ผู้ใต้บังคับบัญชาในกรณีที่เกิดปัญหาในระบบ
- ปฏิบัติงานในหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

- ระดับการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา Computer Engineering, Computer Science หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ 3-6 ปี ด้านการดูแลระบบเครือข่าย
- สื่อสารภาษาอังกฤษได้ ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน
- มีความคิดเชิงตรรกวิทยา (Logical Thinking)
- มีความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ Hardware and Software ตลอดจน การวางระบบเครือข่าย LAN, WAN และ Internet
- มีความรู้ทางด้าน Microsoft Windows Server, Linux, Active Directory (Design, Security and Administration), Messaging (MS Exchange, Archiving, Unified Communications
- มีทักษะการสื่อสารและการประสานงานเป็นอย่างดี
- มีความละเอียดรอบคอบ
- มีความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
- ขยัน อดทน และมีความกระตือรือร้นในการทำงาน
- อัธยาศัยและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลทั่วไป
- มีทัศนคติที่ดีในการทำงานร่วมกับผู้อื่น
- สนใจและชอบการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ตลอดเวลา
- สามารถรับมือกับแรงกดดันจากสิ่งต่าง ๆ ได้ดี
- มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ดี

ทราบข่าวสารรับสมัครจาก | RECEIVED THIS REQUIREMENT FORM

รายละเอียดส่วนตัว | PERSONAL DATA
cm
kgการรับราชการทหาร | MILITARY SERVICE

ประวัติการศึกษา | EDUCATION BACKGROUND

ประวัติการทำงาน | EMPLOYMENT BACKGROUND
อัปเดตข้อมูล ชื่อบริษัท เบอร์โทรศัพท์ ตั้งแต่ ถึง ตำแหน่งเริ่มต้น เงินเดือนเริ่มต้น ตำแหน่งสุดท้าย เงินเดือนสุดท้าย ลักษณะงาน เหตุผลที่ลาออก

กรุณาแนะนำตัวท่านเพื่อให้บริษัทฯ รู้จักตัวท่านดีขึ้น เช่น ประสบการณ์หรือลักษณะงานที่สนใจ ฯลฯ    (อย่างน้อย 80 ตัวอักษร) *

รายการเอกสารหลักฐานต่างๆ
ประเภทเอกสาร
ย้อนกลับ