• เลขที่ 444 อาคารเอ็ม บี เค ทาวเวอร์ ชั้นที่ 10-11 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

Store Manager

รายละเอียดงาน

- กำกับดูแลการบริหาร การปฎิบัติงานของจุดจำหน่ายสินค้า การแสดงสินค้า ขั้นตอนการปฎิบัติงานของพนักงาน ควบคุม Stock สินค้า และดูแลขั้นตอนการจำหน่ายสินค้า Online ให้เป็นไปตามขั้นตอน เพื่อสร้างยอดขายให้เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

- บริหารงานและปฎิบัติการของร้านจำหน่ายสินค้า และการจำหน่าย Online

- พัฒนาการบริหารงานร้านจำหน่ายสินค้า เพื่อให้เกิดความพึงพอใจต่อลูกค้าและยอดขายเป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด

- ดูแลควบคุมการเคลื่อนไหวของ Stock สินค้าและทำงานร่วมมือกับ Merchandising & Marketing Manager เพื่อหาแนวทางในการระบายสินค้า หากสินค้ามีความเคลื่อนไหวช้า

- ควบคุมดูแลข้อมูลระบบการขายให้มีความถูกต้องและเป็นไปตามความเป็นจริง

- รายงานวิเคราะห์ยอดขายของแต่ละสาขา รายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- ควบคุมดูแลระบบการขาย Online รวมถึง Stock สินค้าของ Online ให้มีความทันสมัย

- ควบคุมดูแลกำกับการส่งของให้ลูกค้าในกรณีลูกค้าซื้อสินค้า Online ให้เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด

- ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ให้ความร่วมมือให้ความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ

- วางแผนกำหนดการตรวจเยี่ยมสาขา เช็คการจัดเรียงสินค้า Stock สินค้าของร้านให้มีความเหมาะสม

- วางแผนการจัดหาบุคลากรประจำร้าน รวมถึงวางแผนการอบรมพนักงาน

- สร้างทีมงานให้ทำงานอย่างมีระบบ มีขั้นตอนและมีการวางแผนในการทำงานให้เหมาะสม

- ปฎิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

- ระดับการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป

- มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี

- ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ สามารถสื่อสารได้ ทั้งพูด อ่านและเขียน

- มีความสามารถในการวิเคราะห์การตลาด การส่งเสริมการขาย

- มีทักษะการสื่อสารดี ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน

- มีทักษะในการบริหารทีมงาน

- คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word, Excel

- มีทักษะในการเจรจาต่อรอง

- ขยัน อดทน และมีความกระตือรือร้นในการทำงาน

- มีใจรักงานบริการ

- อัธยาศัยและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลทั่วไป

- มีทัศนคติที่ดีในการทำงานร่วมกับผู้อื่น

- ใฝ่รู้และชอบการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ตลอดเวลา

- สามารถรับมือกับแรงกดดันจากสิ่งต่าง ๆ ได้ดี

- ทำงานโดยเน้นเป้าหมาย และยืดหยุ่นสามารถปรับตัวได้เร็ว

- มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ดี

- มีความรับผิดชอบสูง


ทราบข่าวสารรับสมัครจาก | RECEIVED THIS REQUIREMENT FORM

รายละเอียดส่วนตัว | PERSONAL DATA
cm
kgการรับราชการทหาร | MILITARY SERVICE

ประวัติการศึกษา | EDUCATION BACKGROUND

ประวัติการทำงาน | EMPLOYMENT BACKGROUND
อัปเดตข้อมูล ชื่อบริษัท เบอร์โทรศัพท์ ตั้งแต่ ถึง ตำแหน่งเริ่มต้น เงินเดือนเริ่มต้น ตำแหน่งสุดท้าย เงินเดือนสุดท้าย ลักษณะงาน เหตุผลที่ลาออก

กรุณาแนะนำตัวท่านเพื่อให้บริษัทฯ รู้จักตัวท่านดีขึ้น เช่น ประสบการณ์หรือลักษณะงานที่สนใจ ฯลฯ    (อย่างน้อย 80 ตัวอักษร) *

รายการเอกสารหลักฐานต่างๆ
ประเภทเอกสาร
ย้อนกลับ