• เลขที่ 444 อาคารเอ็ม บี เค ทาวเวอร์ ชั้นที่ 10-11 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

Art Director (Graphic Manager)

รายละเอียดงาน

- กำหนดกลยุทธ์ วางแผน และบริหารจัดการ งานสร้างสรรค์ออกแบบและผลิตสื่อทุกประเภท เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางการตลาด การสื่อสารการตลาด รวมถึงกิจกรรมอื่น ๆ ของบริษัท ตามที่ได้รับมอบหมาย

- กำหนดทิศทางและประชุมร่วมกับแผนก Creative หรือ ส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำแนวคิด (Concept) และแนวทาง (Theme) ในการสร้างสรรค์ ไปพัฒนาต่อยอดจนสามารถใช้งานได้จริง

- ควบคุมบริหารจัดการงบประมาณ อุปกรณ์และเครื่องมือในการทำงานให้เป็นไปตามแผนที่ได้รับอนุมัติอย่างมีประสิทธิภาพ

- บริหารทีมงานให้ผลิตงานที่ได้คุณภาพ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย และช่องทางการสื่อสาร ภายใต้งบประมาณและเวลาที่กำหนด

- วิเคราะห์ ศึกษา เรียนรู้งานสร้างสรรค์ออกแบบและผลิตสื่อทุกประเภท ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาด และพฤติกรรมผู้บริโภค

- ทำรายงานสรุปผลงานและดูแลจัดเก็บชิ้นงานอย่างเป็นระบบ

- ปฏิบัติงานในหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ด้านโฆษณาประชาสัมพันธ์, นิเทศศิลป์, ออกแบบ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป มีประสบการณ์ด้านการออกแบบโฆษณา และต้องเคยผ่านงานในระดับหัวหน้างานมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
- มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษดีทั้งการอ่านและเขียน
- มีทักษะการสื่อสารที่ดี ทั้งฟัง พูด อ่าน และเขียน
- มีความรู้เกี่ยวกับการโฆษณาประชาสัมพันธ์ประเภทต่าง ๆ
- มีความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนในการผลิตชิ้นงานสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ประเภทต่าง ๆ
- คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word, Excel, Power Point
- มีความรู้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Premiere และ Adobe After Effects หรือโปรแกรมในการทำ Graphic Design อื่น ๆ
- มีทักษะในการนำเสนองานต่อผู้บริหาร
- มีความสามารถในการโน้มน้าวจูงใจผู้อื่น
- มีทักษะในการเจรจาต่อรอง
- มีทักษะในด้านการบริหารจัดการ
- มีความคิดสร้างสรรค์
- ทำงานโดยเน้นเป้าหมาย และยืดหยุ่นสามารถปรับตัวได้เร็ว
- ชอบเรียนรู้ หมั่นหาข้อมูลใหม่ ๆ
- ขยัน อดทน และมีความกระตือรือร้นในการทำงาน
- อัธยาศัยและมนุษย์สัมพันธ์ดีกับบุคคลทั่วไป
- มีทัศนคติที่ดีในการทำงานร่วมกับผู้อื่น
- มีความเป็นผู้นำ
- มีจิตวิทยาการบริหารผู้ใต้บังคับบัญชา
- กล้าตัดสินใจและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
- สามารถทำงานได้รวดเร็ว ถูกต้องและทันเวลาที่กำหนด

ทราบข่าวสารรับสมัครจาก | RECEIVED THIS REQUIREMENT FORM

รายละเอียดส่วนตัว | PERSONAL DATA
cm
kgการรับราชการทหาร | MILITARY SERVICE

ประวัติการศึกษา | EDUCATION BACKGROUND

ประวัติการทำงาน | EMPLOYMENT BACKGROUND
อัปเดตข้อมูล ชื่อบริษัท เบอร์โทรศัพท์ ตั้งแต่ ถึง ตำแหน่งเริ่มต้น เงินเดือนเริ่มต้น ตำแหน่งสุดท้าย เงินเดือนสุดท้าย ลักษณะงาน เหตุผลที่ลาออก

กรุณาแนะนำตัวท่านเพื่อให้บริษัทฯ รู้จักตัวท่านดีขึ้น เช่น ประสบการณ์หรือลักษณะงานที่สนใจ ฯลฯ    (อย่างน้อย 80 ตัวอักษร) *

รายการเอกสารหลักฐานต่างๆ
ประเภทเอกสาร
ย้อนกลับ