• เลขที่ 444 อาคารเอ็ม บี เค ทาวเวอร์ ชั้นที่ 10-11 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

Event Manager

รายละเอียดงาน

- รับผิดชอบงานด้านกลยุทธ์ วางแผน และบริหารการจัดงาน Event เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการตลาดภายในโรงภาพยนตร์ ร่วมกับค่ายภาพยนตร์ หรือพันธมิตรทางธุรกิจโดยมีเป้าหมายในการเพิ่มจำนวนผู้ชมภาพยนตร์ และเป็นไปตามนโยบายด้านการตลาดของบริษัท

- วิเคราะห์ วางแผน และบริหารการจัดEventในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโรงภาพยนตร์ และค่ายภาพยนตร์ ให้สอดคล้องกับแผนการตลาดโดยรวมของบริษัททั้งระยะสั้นและระยะยาว

- เจรจาต่อรองเงื่อนไขการทำกิจกรรม และประสานงานในการจัดงานต่าง ๆ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายใน และภายนอกองค์กร

- รับผิดชอบในการ ควบคุม ดูแล การจัดกิจกรรมทางการตลาดเพื่อโปรโมทภาพยนตร์ และกิจกรรมอื่น ๆ ในพื้นที่โรงภาพยนตร์ให้เป็นไปตามนโยบายและรูปแบบที่วางแผนไว้

- อธิบายรายละเอียดงานและประสานงานกับแผนกปฏิบัติการ ในการจัดสถานที่และเตรียมความพร้อมพนักงานในการจัดกิจกรรม

ประสานงานกับแผนกจัดซื้อในการจัดหาและคัดเลือก Supplier ต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรมการตลาดในส่วนภาพยนตร์

- ประสานงานกับแผนกอื่น ๆ ทั้งในบริษัท และ Partner เพื่อให้เกิดโอกาสในการทำกิจกรรมทางการตลาดร่วมกัน

- สร้างความสัมพันธ์อันดีกับค่ายภาพยนตร์เพื่อขอความสนับสนุนในการจัดกิจกรรมพิเศษทางการตลาด รวมทั้งรับข้อมูลข่าวสารและอุปกรณ์ส่งเสริมการขายต่าง ๆ

- ควบคุมการใช้จ่ายเงินสดย่อยสำหรับการทำกิจกรรมพิเศษตรวจสอบรายงานสรุปการใช้จ่ายและนำเสนอผู้จัดการแผนกการตลาด

- ควบคุมงบประมาณและค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพิเศษทางการตลาด

- ศึกษาข้อมูลทางการตลาดต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจภาพยนตร์ของบริษัท และของคู่แข่งเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาและวางแผนงานทางการตลาดต่อไป

- ศึกษาแนวโน้มและรูปแบบกิจกรรมต่าง ๆ ใหม่ ๆ ที่น่าสนใจ รวมทั้งสรรหา Organizer หรือ Supplier เพื่อพัฒนารูปแบบและการทำงาน อย่างมีประสิทธิภาพ

- สร้างความสัมพันธ์อันดีกับคู่ค้าทั้ง Distributor และ Partner เพื่อประโยชน์ในการทำกิจกรรมการตลาดที่ดีร่วมกัน

- ทำรายงานสรุปผลงานและค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์ผลการทำกิจกรรมการตลาดแต่ละกิจกรรม รายงานต่อผู้บังคับบัญชา

- ปฏิบัติงานในหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

- ระดับการศึกษา ปริญญาตรีด้านการตลาด การจัดการและสาขาที่เกี่ยวข้อง

- ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ด้านการตลาดหรือการจัดการ หากมีประสบการณ์งานโรงภาพยนตร์ หรืองาน Organizer มาก่อนจะเป็นประโยชน์อย่างมาก

- ความรู้ด้านภาษาอังกฤษดี ทั้งในการ ฟัง พูด อ่านและเขียน

- มีทักษะการสื่อสารที่ดี ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน

- มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word, Excel ดี

- มีความละเอียดรอบคอบ

- มีทักษะในการโน้มน้าวจูงใจ

- มีทักษะในด้านการเจรจาต่อรอง

- มีไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

- มีทักษะในการวางแผนงานและการควบคุมงาน

- สามารถทำงานเร็ว ทันกำหนดเวลาและถูกต้องแม่นยำ

- มีความขยัน อดทน และมีความกระตือรือร้นในการทำงาน

- มีความคล่องแคล่วในการติดต่อประสานงาน

- มีอัธยาศัยและมนุษย์สัมพันธ์ดีกับบุคคลทั่วไป

- มีความคิดสร้างสรรค์

- มีทัศนคติที่ดีในการทำงานร่วมกับผู้อื่น

- ทำงานโดยเน้นเป้าหมาย และยืดหยุ่นสามารถปรับตัวได้เร็ว


ทราบข่าวสารรับสมัครจาก | RECEIVED THIS REQUIREMENT FORM

รายละเอียดส่วนตัว | PERSONAL DATA
cm
kgการรับราชการทหาร | MILITARY SERVICE

ประวัติการศึกษา | EDUCATION BACKGROUND

ประวัติการทำงาน | EMPLOYMENT BACKGROUND
อัปเดตข้อมูล ชื่อบริษัท เบอร์โทรศัพท์ ตั้งแต่ ถึง ตำแหน่งเริ่มต้น เงินเดือนเริ่มต้น ตำแหน่งสุดท้าย เงินเดือนสุดท้าย ลักษณะงาน เหตุผลที่ลาออก

กรุณาแนะนำตัวท่านเพื่อให้บริษัทฯ รู้จักตัวท่านดีขึ้น เช่น ประสบการณ์หรือลักษณะงานที่สนใจ ฯลฯ    (อย่างน้อย 80 ตัวอักษร) *

รายการเอกสารหลักฐานต่างๆ
ประเภทเอกสาร
ย้อนกลับ