• เลขที่ 444 อาคารเอ็ม บี เค ทาวเวอร์ ชั้นที่ 10-11 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

Secretary

รายละเอียดงาน

- กรองสายโทรศัพท์เข้าก่อนโอนสายให้ผู้บังคับบัญชา
- คัดกรองจดหมาย บันทึกข้อความ รายงานต่าง ๆ ที่ส่งถึงผู้บังคับบัญชาและกำหนดเส้นทางในการส่งเอกสารต่อไปยังแผนกต่าง ๆ
- จัดเก็บรักษาเอกสารสำคัญและเอกสารรายวันอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ติดตามและรวบรวมรายงานประจำวันจากสาขา/ส่วนต่าง ๆ ให้ผู้บังคับบัญชา
- ต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ผู้ที่มาติดต่อ
- ดูแลและจัดตารางนัดหมายต่าง ๆ
- นัดประชุม บันทึกและจัดทำรายงานการประชุม และแจกจ่ายรายงานการประชุมไปยัง ผู้ที่เกี่ยวข้อง
- จัดทำวาระการประชุม นัดประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมนั้น ๆ
- จัดตารางการเดินทางพร้อมทั้งจองตั๋วเครื่องบินและโรงแรม
- เก็บรักษาความลับทั้งเรื่องของบริษัทฯ และเรื่องส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา
- ประสานงานกับแผนกต่าง ๆ เกี่ยวกับงานที่ได้รับมอบหมาย
- ประสานงานและควบคุมการทำงานในแผนก ได้แก่ การจัดเตรียมงบประมาณค่าใช้จ่ายของแผนก การดูแลความสะอาดและความเรียบร้อยในห้องผู้บังคับบัญชา ร่างเอกสาร โต้ตอบจดหมาย บันทึกข้อความ และทำรายงานต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
- งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

- ระดับการศึกษา ปริญญาตรีทุกสาขา
- มีประสบการณ์ด้านงานเลขานุการผู้บริหาร
- มีทักษะภาษาอังกฤษดี ทั้งการฟัง พูด อ่านและเขียน
- มีทักษะคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word, Excel และ PowerPoint
- มีทักษะการพิมพ์ดีดไทย-อังกฤษ
- มีความละเอียด รอบคอบในงานเอกสารและการจัดเก็บ
- สามารถทำงานได้รวดเร็ว ถูกต้องและทันเวลาที่กำหนด
- มีทักษะการสื่อสาร ทั้งฟัง พูด อ่านและเขียน
- สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
- มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายให้แล้วเสร็จตามที่กำหนดได้ด้วยตัวเอง
- มีอัธยาศัยและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลทั่วไปทั้งในและนอกบริษัท
- มีความซื่อสัตย์และเก็บรักษาความลับต่าง ๆ ได้
- ใจเย็นและมีใจรักบริการ
- มีความเป็นมืออาชีพ วางตัวเหมาะสมและน่าไว้วางใจ
- มีไหวพริบและมีความจำดี


ทราบข่าวสารรับสมัครจาก | RECEIVED THIS REQUIREMENT FORM

รายละเอียดส่วนตัว | PERSONAL DATA
cm
kgการรับราชการทหาร | MILITARY SERVICE

ประวัติการศึกษา | EDUCATION BACKGROUND

ประวัติการทำงาน | EMPLOYMENT BACKGROUND
อัปเดตข้อมูล ชื่อบริษัท เบอร์โทรศัพท์ ตั้งแต่ ถึง ตำแหน่งเริ่มต้น เงินเดือนเริ่มต้น ตำแหน่งสุดท้าย เงินเดือนสุดท้าย ลักษณะงาน เหตุผลที่ลาออก

กรุณาแนะนำตัวท่านเพื่อให้บริษัทฯ รู้จักตัวท่านดีขึ้น เช่น ประสบการณ์หรือลักษณะงานที่สนใจ ฯลฯ    (อย่างน้อย 80 ตัวอักษร) *

รายการเอกสารหลักฐานต่างๆ
ประเภทเอกสาร
ย้อนกลับ